ADS


Breaking News

มูลนิธิโคคา-โคลาฯ มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์แก่สภากาชาดไทย สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวชุมชนในจังหวัดนครพนม

กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2559 – มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย โดยนางสาววันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ใน “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อนำไปส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประสบภัยหนาว ณ อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ มูลนิธิ  โคคา-โคลา ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
###
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนมากมาย โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีความยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ การศึกษาและพัฒนาเยาวชน การปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนการให้บริการด้านสุขภาพชุมชน  แก่สาธารณชนชาวไทยมา 95 ปี