ADS


Breaking News

TCI ชี้คุณภาพวารสารวิชาการไทยพัฒนาสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index  (TCI) Centre ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) SCOPUS (สำนักพิมพ์ Elsevier) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุม  The 11th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals ขึ้น  โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI กล่าวว่า วารสารวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพงานวิจัย และคุณภาพของบุคลากรในประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับสากลได้ หลังจากปฏิบัติหน้าที่ของ  TCI  มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันพบว่าวารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์สากลมากขึ้น และเป้าหมายต่อไปคือการนำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ยังกล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายบรรณาธิการเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย  ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยได้ตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในมุมที่หลากหลายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 600 คน  ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทยเพื่อผลักดันสู่เวทีอาเซียน นอกจากนี้ศูนย์ TCI ยังได้มีการจัดการมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและความเข้าใจในเกณฑ์การจัดคุณภาพวารสารวิชาการในมาตรฐานสากลและเป็นตัวอย่างให้กับวารสารวิชาการไทยอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
     “จากความร่วมมือระหว่าง สกว. ศูนย์ TCI และฐานข้อมูล SCOPUS ของบริษัท Elsevier มอบเงินรางวัล 4,800 USD พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดย TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ในปีนี้แบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ รางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award คือวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ Chiang Mai Journal of Scienceจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำหรับรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award คือ วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และมีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานระดับชาติหรือเทียบเท่านานาชาติ ได้แก่ Siriraj Medical Journal จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย” ทั้งนี้ TCI ขอร่วมแสดงความยินดีแก่วารสารไทยที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการนี้เป็นอย่างยิ่ง