ADS


Breaking News

สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙

     สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา โดย  นายสด  แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (ที่ ๗ จากซ้าย) ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการเทศนาธรรมของสามเณร สืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว โดยมี นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี (ที่ ๖ จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้าย
๑. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
๒. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๓. สามเณร ภาคภูมิ เกตุกอ วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านปฏิภาณการเทศนา
๔. สามเณร สุรทิน โยสะอาด วัดศรีเอี่ยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านปฏิปทาการเทศนา
๕. สามเณร สุรชัย ศรีกล่ำ วัดศรีโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ด้านโวหารการเทศนา
๖. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
๗. นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี