ADS


Breaking News

เว็บไซต์เพื่อเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย แนะนำเว็บไซต์ www.thaigreenagro.com เว็บไซต์ส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ ภายในมีบทความให้ความรู้เชิงวิชาการที่นำไปใช้ได้จริง และการทำเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำพาเกษตรกรไทยสู่วิถีเกษตรปลอดสารพิษ พร้อมเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าในราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 7,900 คน สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 02 986 1680 – 2 หรือ www.thaigreenagro.com