ADS


Breaking News

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมเด็นทอลทีม เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ธุรกิจศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมเด็นทอลทีม เปิดให้บริการทางทันตกรรม ขูด อุด และถอนฟันฟรี สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน – อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 – 17.00 น. โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ทันตกรรมเด็นทอลทีม ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หรือ โทร 02-611-4661 ตั้งแต่เวลา 11.00 -19.00 น.