ADS


Breaking News

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดพิมพ์ชุดโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมพระราชดำรัส แจกประชาชนฟรี 100,000 ชุด

นายเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และนายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกันมอบโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ  ณ  บริเวณท้องสนามหลวง จำนวน 100,000 เล่ม
นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่าจากการที่นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายเสริมสิน สมะลาภา ได้มีดำริและมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชุดโปสการ์ดแผ่นพับสี่สีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระราชดำรัสคำสอนที่สำคัญอยู่ด้านหลัง เพื่อช่วยให้ประชาชนได้ระลึกถึงมหากรุณาธิคุณและพระราชดำรัสเพื่อเป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติตาม รวมทั้งเก็บความทรงจำอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบไป โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบโปสการ์ดแผ่นพับเป็นชุด 9 ภาพ โดยตั้งใจจัดพิมพ์อย่างปราณีตสวยงามเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่รักและเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ นำไปบูชาได้ทันที อีกทั้งพระราชดำรัสที่ลึกซึ้งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน เฉกเช่นที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้ “อย่าถ่ายภาพเพียงแค่สวยอย่างเดียว แต่จงนำภาพถ่ายนั้นมาใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมส่วนใหญ่”

    การจัดพิมพ์ครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดทำด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เพื่อให้การจัดทำครั้งนี้มีประโยชน์กับประชาชนจำนวนมาก  ทางมหาวิทยาลัยจะนำชุดโปสการ์ดไปแจกฟรี 100,000  ชุดที่ท้องสนามหลวง ในช่วงที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป