ADS


Breaking News

มอนเดลีซ สานต่อโครงการ “JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา”

ตอกย้ำพันธกิจสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทย
นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด


กรุงเทพฯ, 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง สานต่อโครงการ “JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” ปีที่ 4 ตอกย้ำพันธกิจสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being Mission) เพื่อมุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนในสังคมไทย (Create Delicious Moments of Joy) และยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีนักเรียนกว่า 1,400 คน จาก 5 โรงเรียน เข้าร่วมตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ขององค์กรในระดับโลก ในการดำเนินกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม คือ การสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being Mission) ด้วยการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สมาชิกในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ (Create Delicious Moments of Joy) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก
ในปัจจุบัน มอนเดลีซ ประเทศไทย เดินหน้า “โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนในสังคม โดยได้ริเริ่มโครงการนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และได้สร้างสุขให้แก่เด็กไทยมาแล้วกว่า 1,400 คน จาก 5 โรงเรียน ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ โรงเรียนปากคลองมอญ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนวัดแหลม และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทราย และโรงเรียนวัดบึงตาหอม ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเด็กไทย ผ่าน 3 แนวคิดหลัก คือ การเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง (Nutrition Education), การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (Active Play) และการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food)
โครงการดังกล่าวยังแสดงถึงพลังจิตอาสาของพนักงานบริษัทมอนเดลีซ ประเทศไทย ที่ร่วมกันสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่นักเรียน ผ่านกิจกรรม “Mondelez JOY Sharing Day วันแห่งการแบ่งปันความสุขหรรษา” ที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี  ซึ่งนับเป็นเดือนแห่งโครงการจิตอาสา ที่พนักงานมอนเดลีซทั่วโลกจะร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ มอนเดลีซได้รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 720 คน จัด “กิจกรรม JOY Sharing Day – วันแห่งการแบ่งปันความสุขหรรษา” ไปแล้ว 4,000 ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนทั้ง 1,400 คน ของโรงเรียนต่างๆ ภายใต้โครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน ด้วยการทาสีอาคาร ทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงแปลงผัก และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ เกมส์กีฬาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ
“มอนเดลีซมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ซึ่งจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทำให้เราสามารถสนับสนุนด้านต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับอาหารเช้า และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเพาะปลูกพืชผลปลอดสารเคมี และด้วยความเชื่อที่ว่าโภชนาการที่ดีจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น เด็กทุกคนควรได้รับโภชนาการและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน” นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
มอนเดลีซยังได้ติดตามสำรวจและประเมินผลของนักเรียนในโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งการเจริญเติบโต และทักษะความรู้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการโดยรวมในทางที่ดีขึ้น โดยร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บริโภคอาหารได้ถูกต้องและมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ และร้อยละ 95 มีระดับความรู้และทักษะด้านการเกษตรแบบยั่งยืนดีขึ้น อีกทั้ง มีการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี จากการร่วมกันเพาะปลูกของน้องๆ มาประกอบอาหาร ทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันอีกด้วย
“มอนเดลีซภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ซึ่งเราวางแผนที่จะขยายการอุปถัมภ์เพิ่มให้ได้ปีละ 1 โรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และยังตอบแทนสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”  นางสาวณัฐณี กล่าวเสริม
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่มอนเดลีซได้ดำเนินโครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา มาอย่างต่อเนื่องนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้รับรางวัล “AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition” จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand) ติดต่อกัน 2 ปี ทั้งในปี 2558 และ 2559 ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของโครงการในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือสังคมในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
###
เกี่ยวกับมอนเดลีซ  ประเทศไทย
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าแบรนด์ดังมากมายในไทย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท นอกจากนี้ บริษัทยังนำเข้าและทำตลาดสินค้าอื่นๆ อีก เช่น คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีส ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกว่า 1,300 คน โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยตำนานความอร่อย ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com และ www.facebook.com/mondelezinternational

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยของ
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2508 (ในนามบริษัท แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด) มอนเดลีซในฐานะบริษัทผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก มีพันธกิจหลักในการมุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สมาชิกในสังคม (Create Delicious Moments of Joy) เพื่อตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากับความมุ่งมั่นตั้งใจที่มอนเดลีซได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ
ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition” และรางวัลพิเศษด้านการเป็นพันธมิตรกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ “Creative Partnership Designation” ติดต่อกัน 2 ปี จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand) ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือสังคมในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา

มอนเดลีซ ประเทศไทย ริเริ่ม “โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” ใน ปีพ.ศ. 2556 ตามพันธกิจหลักของบริษัทใน “การมุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สังคม” (Create Delicious Moments of Joy)เพื่อตอบแทนและพัฒนาสังคมที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจอยู่
ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีนักเรียนกว่า 1,400 คน จาก 5 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ (ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ โรงเรียนปากคลองมอญ โรงเรียนวัดแหลม โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทราย และโรงเรียนวัดบึงตาหอม

ในปี 2559 นี้ มอนเดลีซได้ขยายโครงการเพิ่มไปยัง 2 โรงเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ โรงเรียนวัดดอนทราย และโรงเรียนวัดบึงตาหอม พร้อมเตรียมขยายการอุปถัมภ์โรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 1 โรงเรียน

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ มุ่งเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่าน 3 แนวคิดหลักของโครงการ คือ

1) การเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง (Nutrition Education) จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง และการมีสุขอนามัยที่ดี ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย รวมถึงสนับสนุนทุนและสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้ปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวัน เพื่อการมีหลักโภชนาการที่ถูกต้อง พร้อมได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อันจะนำไปสู่ศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Active Play) จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านการออกกำลังกาย และเล่นสนุก พร้อมปรับปรุงสภาพสนามเด็กเล่น และสนับสนุนทุนด้านอุปกรณ์กีฬา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แนว Brain Based Learning (BBL) อันจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย การคิดวิเคราะห์ และการฝึกจินตนาการ

3) การเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food) ด้วยความเชื่อที่ว่ามื้ออาหารเช้า เป็นมื้อที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ และมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ให้แก่นักเรียนในโครงการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยเพิ่มพลังในการเรียนรู้ระหว่างวัน

กิจกรรม Mondelez JOY Sharing Day – วันแห่งการแบ่งปันความสุขหรรษา
“กิจกรรม Mondelez JOY Sharing Day – วันแห่งการแบ่งปันความสุขหรรษา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา ที่มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานจิตอาสาของมอนเดลีซได้มีส่วนร่วมในการมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนในสังคม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ โดยจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี (Global Volunteer Month) ซึ่งนับเป็นเดือนแห่งโครงการจิตอาสาที่พนักงานมอนเดลีซทั่วโลกจะร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ มอนเดลีซได้รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 720 คน จัด “กิจกรรม JOY Sharing Day – วันแห่งการแบ่งปันความสุขหรรษา” ไปแล้ว 4,000 ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนทั้งหมดกว่า 1,400 คน จากโรงเรียนต่างๆ ภายใต้โครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน ด้วยการทาสีอาคาร ทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงแปลงผัก และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ เกมส์กีฬาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรม “พนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” จัดขึ้นภายใต้ โครงการจิตอาสาที่พนักงานมอนเดลีซจาก ทั่วโลก ร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ (Global Volunteer Month 2016) ในเดือนตุลาคมของทุกปี

โดยเมื่อเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2559 พนักงานจิตอาสาของบริษัท พร้อมนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดแหลม ทั้งหมดกว่า 100 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมปลูกฝังให้พนักงานและเยาวชนมีจิตสำนึกรักป่าไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 มอนเดลีซ ได้ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เชิญชวนให้พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ทั้งในประเทศไทย จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถรวบรวมได้เป็นจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย

กิจกรรม Go Green

กิจกรรม Go Green เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรักธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมคืนทรัพยากรสู่ป่าไม้ โดยพนักงานจิตอาสาและครอบครัวของพนักงานได้ร่วมกับ กรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้กว่า 20,000 ต้น ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไป

  • มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 คือ บริษัทชั้นนำด้านขนมและของว่าง ที่มีพันธกิจหลักในการมุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยตำนานความอร่อย (Create Delicious Moments of Joy) ผ่านแบรนด์ที่ทั่วโลกโปรดปราน
  • มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล มีพนักงานทั่วโลกกว่า 100,000 คน และมีรายได้ต่อปีประมาณ 30,000 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ถือเป็นผู้ผลิตช็อกโกแลต บิสกิต ลูกอม อันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้ผลิตหมากฝรั่งอันดับสองของโลก
  • แบรนด์ต่างๆ ที่มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความหลากหลาย และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นใน 170 ประเทศทั่วโลกที่เราดำเนินธุรกิจ กล่าวได้ว่า ล้วนเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคในทุกมุมโลกชื่นชอบ
  • มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าแบรนด์ซึ่งเป็นที่นิยมมากมายในไทย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท รวมถึงยังนำเข้าและทำตลาดสินค้าอื่นๆ เช่น คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีส

การดำเนินงานในประเทศไทย

  • ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (จำกัด) โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตหมากฝรั่ง ลูกอม และบิสกิต
  • พนักงานประมาณ 1,300 คนทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี กรุงเทพฯ และมีโรงงานผลิตสองแห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและขอนแก่น
  • บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (จำกัด) เป็นผู้นำในตลาดลูกอมและหมากฝรั่ง แบรนด์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกอมฮอลล์, หมากฝรั่งเดนทีน, คุ้กกี้โอรีโอ และช็อกโกแลตแคดเบอรี