ADS


Breaking News

กระทรวงดิจิทัลฯ และ เอ็ตด้า เชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเบอร์ “1212
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ  ETDA (เอ็ตด้า) ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC เพียงโทร.หมายเลข 1212 กด 9 เพื่อลงนามผ่านเจ้าหน้าที่ หรือ สามารถลงนามผ่านอีเมล 1212@mict.go.th ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการบริการประชาชน โดยสามารถลงนามถวายความอาลัยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป