ADS


Breaking News

แจ้งกำหนดการใหม่งาน “Bangkok Mini Maker Faire ปี 2”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการใหม่ของงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 ทำของมาอวด” เทศกาลระดับโลกเพื่อเมกเกอร์ นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. ภายในงานจะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของ “เมกเกอร์” หรือผู้ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง จากทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปและการสัมมนาสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในวัฒนธรรมทำเอง โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน
ทั้งนี้ งาน Bangkok Mini Maker Faire เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ’ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
###
เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ