ADS


Breaking News

แถลงข่าว พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้
สถานการณ์การท่องเที่ยวในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.) มีจำนวนนักท่องเที่ยว 27.07 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 สร้างรายได้ 1.35 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลี ตามลำดับ
ที่ประชุม รับทราบการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวัง เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ทั้งนี้ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งสิ้น ๒๗๔,๐๓๓ คน นอกจากนี้ยังรับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการและ ผู้ให้บริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคประชาชน มีเป้าหมายจำนวน 107,020 คน ในระยะเวลา 4 ปี รวมถึงรับทราบความคืบหน้าเรื่องการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยจะสร้างแรงจูงใจในการขอรับรองคุณภาพและมีเป้าหมายภายใน ๓ เดือน จะมีการรับรองคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ๑๐,๐๐๐ ราย สำหรับการกำกับ ตรวจสอบ และส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดระบบด้านการท่องเที่ยวใหม่บนพื้นฐาน ความเท่าเทียมกัน มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการเสียภาษี สร้างมาตรฐาน จรรยาบรรณ ด้านการท่องเที่ยว และสร้างมาตรฐานด้านการเงิน
สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญในวันนี้ ได้มีการทบทวนคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติจาก ๑๙ คณะ เหลือ ๑๑ คณะ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ให้ความเห็นชอบประกาศหมู่เกาะ    ทะเลใต้ เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยมีพื้นที่ครอบคลุม เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง และให้ความเห็นชอบการใช้เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ
นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ เห็นชอบแนวทางการจัด “งานร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ณ สะพานภูมิพล 1 และงาน “แสงเทียนแห่งสยาม” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์รับปีใหม่ทั่วประเทศ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙