ADS


Breaking News

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมและมอบเกียรติบัตร “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 64 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 37 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม โดยได้ฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ-โทรทัศน์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากพี่ๆนักข่าวมืออาชีพก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ณ  โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จ.พระนครศรีอยุธยา
#####

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย”  
     “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี