ADS


Breaking News

ซิตี้โกลด์เปิดการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

มร. พอล โฮเดส  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ขวา), นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ (กลาง) และนายดอน จรรย์ศุภรินทร์  ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ (ซ้าย) เปิดตัวบริการการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน สำหรับกลุ่มลูกค้าซิตี้โกลด์ (Citigold) โดยเฉพาะ ให้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำระดับโลกกับทางธนาคารได้โดยตรง เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในภาวะที่ตลาดผันผวน

# # # # #
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคาร  ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ  การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน  ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต  หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

ซิตี้
ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200  ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก  ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ  โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิช ธนกิจ)  ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์  บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์ | ยูทูป | บล็อก | เฟซบุ๊ก และ ลิงก์อิน