ADS


Breaking News

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ประกาศแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบ้านปูฯ ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ประกาศแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตามที่บ้านปูฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้นของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่ราคา 18 - 21 บาทต่อหุ้นนั้น บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น”  
ทั้งนี้บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้กำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนในต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ) ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม 2559  รวม 3 วันทำการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อื่นๆ ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน


     นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งจาก Conventional Power Generation และพลังงานหมุนเวียน Renewable Power Generation ในภูมิภาคเอเชีย บ้านปู เพาเวอร์ฯ เชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมาเกือบ 2 ทศวรรษ ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มั่นคง รวมถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบ้านปูฯ ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้นำในอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เดินหน้าเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในระยะยาว”


นักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบ้านปู เพาเวอร์ฯ การจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหุ้น พร้อมขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของบ้านปูฯ (www.banpu.com) และเว็บไซต์ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ (www.banpupower.com) หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-007-6000 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ก่อนตัดสินใจลงทุน
#  #  #
เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน


สารสนเทศฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act of 1933) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท บ้านปู  จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าจดทะเบียนหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ ไม่มีการเรียกเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับการแจ้งข้อมูลนี้ และจะไม่มีการรับค่าตอบแทนใด ๆ ที่อาจถูกนำส่งหรือให้เนื่องด้วยการแจ้งข้อมูลในครั้งนี้

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือทำให้มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรัฐหรือประเทศใดที่การซื้อการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย