ADS


Breaking News

วว. ชวนร่วมกิจกรรมงาน TISTR and FRIENDS 2016 ปีที่ 3 “นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล” วันที่ 20-22 กันยายน 2559 นี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญร่วมกิจกรรม TISTR and FRIENDS 2016 ปีที่ 3 “นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากลในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ Zone B ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโน โลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 35 หน่วยงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ วว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้ร่วมกันนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโอทอป ผ่านกลไก "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ของกระทรวงวิทย์ฯ ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ เน้นการพัฒนา 6 ด้าน คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน เครื่องจักร และวัตถุดิบต้นน้ำ ผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานภายใต้โครงการนี้มีผู้ประกอบการผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 239 ราย สำหรับในปี 2560 มีเป้าหมายพัฒนากลุ่มโอทอป เพิ่มเป็น 629 ราย
ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่โซน นิทรรศการ (1) “Technology readyness for SMEs และ OTOP” เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการ รวมทั้งแสดงผลงาน OTOP success case ของหน่วยงานในกระทรวงวิทย์ฯ  โซน OTOP ประชารัฐ (2) บูธเพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรร่วมใจกันให้คำปรึกษา เสนอแนวทางให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ทั้งด้านการตลาด การเงิน ด้านมาตรฐานแบบอาชีพ และ โซน OTOP ชวนชิมชวนใช้ (3) OTOP takeoff การออกบูธของผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาด้วย วทน. ที่พร้อมสู่การจัดจำหน่ายสู่สากลเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อไปใช้ไปชิม เพื่อร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจให้กับสินค้า OTOP ไทย
นอกจากนี้งาน TISTR and FRIENDS 2016 ยังได้มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้า OTOP จากหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์สินค้า OTOP สู่สากล  ผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อสินค้า OTOP ให้โดนใจ, ผู้สร้างแรงบันดาลใจ OTOP inspired, และ OTOP startup มาบรรยายให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้า OTOP ต่อไป และผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจในการตั้งต้นธุรกิจ และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สามารถขอคำปรึกษาได้ภายในงานดังกล่าว
      ทั้งนี้การจัดกิจกรรมงาน TISTR and FRIENDS 2016 มีมุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมีความตั้งมั่นและพร้อมผลักดันให้กลไกคูปองวิทย์สามารถใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ได้จนกระทั่งสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยให้ก้าวไทยสู่สากล
     สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานหรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองการตลาด หรือ call center วว. โทร. 02-577-9300 หรือ www.tistr.or.th