ADS


Breaking News

สถาบันอาหาร จัดสัมมนา Products & Packaging Innovative Design เพื่อ SMEs รุ่นใหม่

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย(FOSTAT) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นวัตกรรม สำหรับ SMEs รุ่นใหม่” (Products & Packaging Innovation Design for SMEs) ในวันที่ 4 - 5 และ 10 - 11 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. (รวม 4 วัน) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 36
     เพื่อทราบแนวโน้มนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในอนาคต เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printer นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร  เข้าใจการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมเวิร์คชอปและศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการออกแบบและองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สนใจติดต่อสอบถาม คุณเครือวัลย์ โทร. 092 390 7799, 02 886 8088 ต่อ 9400 Email kruawan@nfi.or.th