ADS


Breaking News

บ้านปูฯ รับรางวัลท่าเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2559

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ เตโชวิทวัสกุล (ซ้าย) ตัวแทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลท่าเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่น  จากนายประยูร รัตนเสนีย์ (ขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการกิจการท่าเรือและคลังสินค้าในการลดการปล่อยมลพิษ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูท่าเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่น
บ้านปูฯ ได้เช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด อ.นครหลวง จ. อยุธยา ในการขนถ่ายและกองเก็บถ่านหิน พร้อมมีมาตรการในการบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษแก่พื้นที่โดยรอบ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา