ADS


Breaking News

บ้านปูฯ ประกาศผล 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่น ในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ 6

     กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2559 –  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (กลางขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์  และสถาบัน Change Fusion โดย นายสุนิตย์ เชรษฐา (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ ประกาศผล 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นในงาน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6: สร้างธุรกิจแข็งแกร่งด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว” ได้แก่ กิจการ TP Packaging Solutions ผู้จัดจำหน่ายภาชนะทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดขยะและปลอดภัยต่อสุขภาพ กิจการ Relationflip  เว็บไซต์รวบรวมนักจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต กิจการ We Listen  แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความเครียด เพื่อระบายความในใจและปัญหา กิจการ Yellow Hello ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากถั่วเหลืองครบวงจร และกิจการ The Guidelight ออดิโอบุ๊กสำหรับผู้พิการทางสายตา 
     ทั้ง 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นได้รับทุนกิจการละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจที่ได้ผลกำไร และแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งความโดดเด่นของกิจการในปีนี้คือ การตั้งโจทย์และหยิบยกปัญหาใกล้ตัวในชีวิตประจำวันแต่ถูกมองข้าม อาทิ ความเครียด สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม มาดำเนินกิจการ และแก้ปัญหาในหลากหลายมิติที่น่าสนใจ
###
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้”  เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน”  ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ