ADS


Breaking News

เชิญร่วมงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28-29 กย.59 ณ ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับ 20 องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดงาน “ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2” ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาสาสมัครในมิติต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันเกิดกระแสการตื่นตัวงานอาสาสมัครในสังคมมากขึ้นนับตั้งแต่ภัยพิบัติสึนามิในปี 2547 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครและตัวแทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ จากทั่วโลก
งาน “ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2” นี้ จะประกอบด้วยเวทีเสวนา การนำเสนอกรณีศึกษา หรือผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เกี่ยวกับงานจิตอาสาใน 8 ประเด็นคือ 1.กระบวนการอาสาสมัคร: เส้นทางสู่การสร้างพลเมืองเพื่อลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม 2.บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมงานอาสาสมัคร 3.บทบาทภาคธุรกิจกับการส่งเสริมงานอาสาสมัคร 4.การพัฒนางานอาสาสมัครสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม 5.แนวโน้มระดับโลกด้านงานอาสาสมัคร 6.บทบาทภาครัฐบาลในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการอาสาสมัคร 7.การเพิ่มพูนสมรรถนะและผลกระทบจากการทำงานอาสาสมัคร และ 8.กระบวนการอาสาสมัครกับการการแก้ไขปัญหาสังคม

 จากความตื่นตัวต่องานอาสาสมัครในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคส่วน ในการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดอาสาสมัครทั้งภาครัฐที่มีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในหลายกระทรวง และการเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังเกิดการส่งเสริมงานอาสาสมัครองค์กรร่วมรับผิดชอบสังคมในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปิดรับอาสาสมัครทั่วไปร่วมขับเคลื่อนงาน ตลอดจนภาคการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครทั้งในวิชาเรียนและกิจกรรมนักศึกษา เพราะอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมร่วมแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศในหลายมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Goals)

จากแนวโน้มดังกล่าว เครือข่ายจิตอาสาและภาคีภาคส่วนต่างๆ รวมถึงมูลนิธิเพื่อคนไทย จึงร่วมกันสานต่อจัด “งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2” ในวันที่ 28-29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงานอาสาสมัครทั้งในประเทศและระดับโลก และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ยกระดับการทำงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศของงานอาสาสมัครให้สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

     โดยมี พิธีเปิดงานประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดงาน พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเซียน และงานเสวนา อาสาสมัคร เส้นทางสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย และ Mr. Shaun Vincent ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO) วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.00-12.00น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตารางกำหนดการประชุมและลงทะเบียนได้ที่ www.volunteerspirit.org


กำหนดการ
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


วันที่ 28 กันยายน 2559
เวลา
กิจกรรม
สถานที่/ ห้องประชุม
08.00 – 09.00
ลงทะเบียนเข้างาน ณ จุดลงทะเบียน
หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
09.00 – 10.00
พิธีเปิด
  • คุณนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา กล่าวรายงานความเป็นมา
  • ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวต้อนรับ
  • ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่าวเปิดงาน
  • การแสดงเปิดงาน โดยชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 – 10.30
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
10.30 – 12.00
Plenary Session: “อาสาสมัคร เส้นทางสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม”
วิทยากร
1. ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
3. Mr.Shaun Vincent ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)
ผู้ดำเนินรายการ: ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ประชุมเชิงวิชาการ 4 หัวข้อหลัก แต่ละหัวข้อหลักมี 2 ห้องย่อย ห้องละ 90 นาที
หัวข้อที่ 1: กระบวนการอาสาสมัคร: เส้นทางสู่การสร้างพลเมืองเพื่อลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม
13.00 – 14.30


ห้องที่ 1 “กระบวนการอาสาสมัครในฐานะเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”
วิทยากร
1. คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม
2. คุณอภิศักดิ์ ทัศนี  สงขลาฟอรั่ม
3. คุณเพรชเซิซ เอเบเล อีเลชุคกู  สงขลาฟอรั่ม
4. คุณอภิสิทธิ์ ลัมยศ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) และเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน มูลนิธิสยามกัมมาจล (ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้)
5. ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
6. คุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
7. คุณปิยะภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ผู้ดำเนินรายการ: คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
ห้องประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์
ชั้น 2 ตึกโดม

14.30 – 16.00
ห้องที่ 2 “การใช้กระบวนการอาสาสมัครสำหรับส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”
วิทยากร
1. รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร. เดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ดร. กัมปนาท บริบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
หัวข้อที่ 2 : บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมงานอาสาสมัคร
13.00 – 14.30

ห้องที่ 1 “กระบวนการอาสาสมัครกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยากร
1. ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
2. ผศ.ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. Mr. Hiroki Fukushima, Vice President, International Association for Volunteer Effort (IAVE) Japan
ผู้ดำเนินรายการ: ดร. พีรเดช ทองอำไพ
ห้องประชุม
บุญชู โรจนเสถียร
ชั้น 3
อาคารอเนกประสงค์
14.30 – 16.00
ห้องที่ 2 “กลไกส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย”
วิทยากร
1. ตัวแทนจากศูนย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย: ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่มีรายวิชาที่ใช้กระบวนการอาสาสมัครในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นงานอาสาสมัคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ดำเนินรายการ: คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

หัวข้อที่ 3 : บทบาทภาคธุรกิจกับการส่งเสริมงานอาสาสมัคร
13.00 – 14.30

ห้องที่ 1 “การส่งเสริมงานอาสาสมัครสำหรับพนักงานองค์กรคืออะไร?”
วิทยากร
1. คุณไพบูลย์ ตันกูล Partner and Corporate Responsibility Lead                  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
2. คุณสุกิจ อุทินทุ กรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  คุณเอด้า จิรไพศาลกุล ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Thai Young Philanthropist Network (TYPN)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณศรวุฒ ปิงคลาศัย
ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3
อาคารอเนกประสงค์
14.30 – 16.00
ห้องที่ 2 “กรณีศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครพนักงานองค์กร”
วิทยากร
1. Ms. Likie LEE Pui Ki, Head of Training Center,
Agency for Volunteer Service (AVS) Hong Kong
2. Mr. Sachal Aneja, Asia-Pacific Corporate Engagement Manager, องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)
3. Mr. Yomi Sonubi, Project and Operation Director, NEEDeed Foundation
ผู้ดำเนินรายการ: คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
หัวข้อที่ 4 : การพัฒนางานอาสาสมัครสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม
13.00 – 14.30

ห้องที่ 1 “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กรรับอาสาสมัคร”
วิทยากร
1. คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ อดีตประธาน มูลนิธิกระจกเงา
2. คุณอารีย์ อาภรณ์  ผู้ประสานงานอาสาสมัคร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
3. คุณพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ ผู้ประสานงานเครือข่ายพุทธิกาเพื่อศาสนาและสังคม
ผู้ดำเนินรายการ: คุณนันทินี มาลานนท์
ห้องประชุม
คึกฤทธิ์ ปราโมช (สถาบันไทยคดีศึกษา)
ชั้น 9
อาคารอเนกประสงค์
14.30 – 16.00
ห้องที่ 2 “การดูแลผูกสัมพันธ์และรักษาอาสาสมัคร”
วิทยากร
1. คุณอุลัยรัตน์ ชูด้วง เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
2. คุณต่วนรุสดี จะนือรง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อี๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คุณพณิตา คงสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายและชุมชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. คุณอาณัติ หวังกุหลำ พี่เลี้ยงโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ: คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
จบการประชุมวันแรก


วันที่ 29 กันยายน 2559
เวลา
กิจกรรม
สถานที่/ ห้องประชุม
08.00 – 09.00
ลงทะเบียนเข้างาน ณ จุดลงทะเบียน

หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
ประชุมเชิงวิชาการ 4 หัวข้อหลัก แต่ละหัวข้อหลักมี 2 ห้องย่อย ห้องละ 90 นาที
หัวข้อที่ 5 : แนวโน้มระดับโลกด้านงานอาสาสมัคร
09.00 – 10.30
ห้องที่ 1 “การบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วิทยากร
1. คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)
2. คุณประจักษ์พร โสภณ Disaster Risk Reduction Association, UNISDR
3. คุณแทมมี แทมมารีน เดชสุภา Intern, The Gender Equality and Women’s Empowerment Section (GES), UNSCAP
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ชล บุนนาค
ห้องประชุม
คึกฤทธิ์ ปราโมช
(สถาบันไทยคดีศึกษา)
ชั้น 9
อาคารอเนกประสงค์
10.30 – 12.00
ห้องที่ 2 “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของกระบวนการอาสาสมัครในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วิทยากร
1. Ms. Yoonae Park, Asia-Pacific Regional Representative, International Association for Volunteer Effort (IAVE) South Korea
2. Ms. Perdita Sonntag, Regional Programme Specialist for Volunteer Infrastructure in Asia and the Pacific, United Nations Volunteers (UNV)
3. คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ชล บุนนาค
หัวข้อที่ 6 : บทบาทของภาครัฐบาลในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการอาสมัคร
09.00 – 10.30
ห้องที่ 1 “กลไกกลางระดับประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือของการส่งเสริมงานอาสาสมัคร: ศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ”
วิทยากร
ช่วงที่ 1 – เล่าความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
1. คุณสุเมธ ทรายแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
2. คุณนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา
ช่วงที่ 2 – ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่นๆ
1. คุณวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
2. คุณสุภาวดี เพชรรัตน์  ผู้อำนวยการ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ: อ. วีรบูณ์ วิสารทสกุล
ห้องประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์
ชั้น 2 ตึกโดม

10.30 – 12.00
ห้องที่ 2 “การทบทวนและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอาสาสมัครของภาครัฐต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วิทยากร
1. ตัวแทนอาสาสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)
2. ตัวแทนอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
3. ตัวแทนอาสาสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ระพีพรรณ คำหอม
หัวข้อที่ 7 : การเพิ่มพูนสมรรถนะและผลกระทบจากการทำงานอาสาสมัคร
09.00 – 10.30
ห้องที่ 1 “การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของการสร้างอาสาสมัครอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับผลกระทบด้านงานพัฒนา”
วิทยากร
1. คุณณัฐฉวี แวดแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการเยาวชนระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)
2. คุณกรวิกา ก้อนแก้ว หัวหน้าโครงการโรงพยาบาลมีสุข และกรรมการมูลนิธิกระจกเงา
3. คุณกรรณิกา ควรขจร กรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ: คุณธีระพล เต็มอุดม
ห้องประชุม
บุญชู โรจนเสถียร
ชั้น 3
อาคารอเนกประสงค์

10.30 – 12.00
ห้องที่ 2 “การพัฒนางานอาสาสมัครในฐานะกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง”
วิทยากร
1. คุณธีระพล เต็มอุดม ผู้อำนวยการร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา
2. นายพีรัช วงศ์วิภาส ครูอาสาสมัครเกื้อฝันเด็ก รุ่น 3
3. Mr. Sai Tun Shwe อดีตอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (PATH2HEALTH)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณณัฐฉวี แวดแมน
หัวข้อที่ 8 : กระบวนการอาสาสมัครกับการแก้ไขปัญหาสังคม
09.00 – 10.30
ห้องที่ 1 “อาสาสมัครกับการรับมือปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน”
วิทยากร
1. คุณเพ็รชลดา ซึ่งจิตสิริโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการ เครือข่ายพุทธิกาเพื่อศาสนาและสังคม
2. คุณสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา
3. คุณนุสบา วรกิจเจริญวงศ์ อาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ: คุณภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์

ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3
อาคารอเนกประสงค์
10.30 – 12.00
ห้องที่ 2 “บทบาทอาสาสมัครกับการดูแลรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเมือง”
วิทยากร
1. คุณศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ มูลนิธิโลกสีเขียว
2. คุณสุภาพร มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW)
3. คุณกัญจน์ ทัตติยกุล – สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30
Plenary Session: การนำเสนอสถานการณ์อาสาสมัครจากประเทศต่างๆ
วิทยากร
1. Mr. Hiroki Fukushima, Vice President, International Association for Volunteer Effort (IAVE) Japan (ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น)
2. Ms. Yoonae Park, Asia-Pacific Regional Representative, International Association for Volunteer Effort (IAVE) South Korea  (ตัวแทนจากประเทศเกาหลี)
3. Ms. Likie LEE Pui Ki, Head of Training Center, Agency for Volunteer Service (AVS) Hong Kong (ตัวแทนจากประเทศฮ่องกง)
4. คุณนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา (ตัวแทนจากประเทศไทย)
ผู้ดำเนินรายการ: ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ
หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
14.30 – 16.00
เสวนาปิดงานและสรุปผลการประชุม
- ตัวแทนองค์กรห้องประชุมย่อยสรุปภาพรวมและข้อเสนอที่ได้จากการเสวนาในประเด็นห้องย่อยของตัวเอง
- ข้อเสนอสำหรับการทำงานในภาพรวมระบบอาสาสมัครประเทศไทย
จบการประชุมวันที่สอง