ADS


Breaking News

วช.กำหนดจัดการประชุมระดมสมอง เรื่อง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการประชุมระดมสมอง เรื่อง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า” วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/2558/20150810154528.pdf
กำหนดการประชุมระดมสมอง
เรื่อง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า”
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   


๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.
พิธีเปิดการประชุม

โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๐๙.๐๕๑๒.๓๐ น.
การเสวนา เรื่อง “ทางเลือกใหม่ของรถเมล์ไทย” : รถเมล์ชาร์จไฟ เหมาะหรือไม่กับเมืองรถติด

ผู้ดำเนินรายการ และร่วมเสวนา


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

     ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง หรือผู้แทน

รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเกริกกล้า สนธิมาศ

     ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้แทน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

     ประธานกรรมการบริษัท สิขร จำกัด

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
๑๒.๓๐๑๓.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐๑๕.๐๐ น.
การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองหัวข้อการวิจัย
กลุ่มที่ ๑ ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตรถเมล์ไฟฟ้า
กลุ่มที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการรถเมล์ไฟฟ้าในประเทศไทย
๑๕.๐๐๑๖.๐๐ น.
สรุปการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น
๑๖.๐๐ น.
ปิดการประชุม