ADS


Breaking News

สสวท.โปรโมทช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’

คลังอีบุ๊คอ่านฟรีทุกวัน 24 ชั่วโมง สำหรับทุกคน
     กรุงเทพฯ 2 กรกฎาคม 2558 - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) แถลงข่าว  เปิดตัวโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’ เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์(อีบุ๊ค) ผ่านเว็บไซต์ IPST Learning Space (http://learningspace.ipst.ac.th) หรือ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
     สื่อทั้งหมด ได้แก่ อีบุ๊คและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ บนเว็บไซต์ IPST Learning Space ผ่านการคัดกรองคุณภาพด้านวิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยภาพกราฟิก วิดีโอคลิป แอนิเมชัน และการทดลองวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียน และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
     ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า เยาวชนในปัจจุบันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มี สื่อหลากหลายประเภท และเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของคนวัยนี้

     “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ชื่นชอบเทคโนโลยีดังนั้น อีบุ๊คจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้” ดร.พรพรรณกล่าว “นอกจากนี้เรายังตระหนักดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการต่างๆ ได้แตกต่างกัน อีบุ๊คของเราจึงออกแบบให้มีสื่อหลากหลาย ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความถนัดของแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีสีสัน สนุกสนาน และน่าสนใจยิ่งขึ้น”

     IPST Learning Space นั้นประกอบด้วย 6 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครูระบบการสอบ ออนไลน์ระบบชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบคลังสื่อดิจิทัล หรือ Digital Media System ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอน และอีบุ๊คกว่า 134 เล่ม

     “อีบุ๊คเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ครูผู้สอนสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและเพิ่มระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้นักเรียน สนุกสนานกับการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น และสามารถกลับไปทบทวนหรือค้นคว้าด้วยตัวเองได้ ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ปกครอง ยังสามารถใช้อีบุ๊ค เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนการบ้าน ให้บุตรหลานได้ ส่วนบุคคลทั่วไป ก็สามารถเข้ามาศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ทางวิทยาศาสตร์ได้ตามความสนใจ ทุกเมื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” ดร. พรพรรณ กล่าว นอกจากนั้น สสวท. ยังให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้งานแบบออฟไลน์ด้วย

     “โครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ IPST Learning Space และเมื่อนักเรียน ได้ทดลองใช้งานแล้ว พบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ ก็จะเกิดทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไป สู่การต่อยอดความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและประเทศชาติต่อไป” ดร. พรพรรณ กล่าวทิ้งท้าย

     นอกจากนั้น สสวท. ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีจำนวน 28 เรื่อง และจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งอนาคตจะมีการรวบรวมไว้ในระบบคลังสื่อดิจิทัลของ สสวท. ต่อไป
     อีบุ๊คของ สสวท. จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรายวิชาและระดับชั้น สามารถเข้าไปใช้งาน ได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีบุ๊ค ของสสวท. กรุณาติดตามได้ที่ www.facebook.com/IPSTLearningSpace.

คำแถลงข่าว
เปิดตัวโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’

โดย ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์เทอร์มินอล 21

เรียน ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง  ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีมากถึง 2 ใน 3 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนในต่างจังหวัดก็ได้รับงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอในแต่ละชั้นเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลการสอบ PISA (Program for International Student Assessment) ในปี 2003 , 2006 , 2009 , 2012 ตลอดจน ผลสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และยกระดับสื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space” ขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     IPST Learning Space จะมีบทบาทการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมาก นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา สร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าที่จะเรียนจากหนังสือ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กก็จะเปลี่ยนไป ในอนาคตเรามีแผนที่จะพัฒนาด้านบริการเพิ่มขึ้น มีการทำกิจกรรมออนไลน์ที่เป็น Real Time มากขึ้น เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้มากขึ้นด้วย ในปี 2557 ที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดเก็บตัวเลขผู้เข้าใช้ IPST Learning Space ได้จำนวนทั้งสิ้น 2.7 ล้านคน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้คนรู้จักและเข้ามาใช้งานกันมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้ามาใช้งานถึง 5 ล้านคน และในอนาคตจะได้มีการพัฒนา IPST Learning Space อย่างต่อเนื่อง

     IPST Learning Space ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่

1.ระบบโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน

2.ระบบอบรมครู ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่ครูสามารถใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งด้านเนื้อหา

3.ระบบคลังสื่อดิจิทัล สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูสามารถเลือกสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน

4.ระบบการสอบออนไลน์ ครูสามารถจัดชุดข้อสอบให้นักเรียนทำ หรือให้นักเรียนจัดชุดข้อสอบตาม
หลักสูตร หรือตามความสนใจ เพื่อวัดระดับความรู้ตัวเอง และทราบผลการสอบทันที พร้อมเฉลยข้อสอบ

5.ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นชุมชนออนไลน์ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะกระดานถามตอบ 
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสร้างสรรค์

6.ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ครูสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง และสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้

     ในส่วนของ ระบบคลังสื่อดิจิทัล นั้น สสวท. เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง โดย สสวท.ได้ออกแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ค (e-book) ต่างๆ ให้ใช้งานง่าย มีสื่อที่หลากหลาย เช่น กราฟิก วิดีโอคลิป แอนิเมชัน และการทดลองวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียน และผู้ที่สนใจสามารถศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนครูผู้สอน ก็สามารถนำสื่อดังกล่าว ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในชั้นเรียนได้ ช่วยสร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหวังว่า เมื่อเยาวชนรักและสนุก กับการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและประเทศชาติได้

     ในนามของ สสวท. ดิฉันขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้มอบเงินสนับสนุน “IPST Learning Space” จำนวน 5 ล้านบาท และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับความร่วมมือสนับสนุนเผยแพร่ข่าว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้งานสื่อดิจิทัลต่างๆ ของ สสวท. ดังที่ได้กล่าวมาแล้วกันอย่างกว้างขวางต่อไป