ADS


Breaking News

สมอ. เชิญร่วมงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กำหนดจัดงานเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย ภายในงานท่านจะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การมาตรฐานแห่งชาติกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย โดย รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล และการบรรยายพิเศษ  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรี ทางเว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2202 3327