ADS


Breaking News

เชฟรอนรวมพลังทุกภาคส่วน “ตามรอยพ่อฯ” ปี 3 ชวนคนไทยร่วมเป็น “หนึ่ง” ในแสนหลุมขนมครก หยุดท่วม หยุดแล้ง ลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

     “บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดจับมือ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติพร้อมพันธมิตรหลายภาคส่วน เดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยศาสตร์พระราชา ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งขยายผลแนวคิดการออกแบบพื้นที่ทุกขนาดให้เป็นหลุมขนมครกในแบบของคุณเอง เพื่อบรรลุเป้าหมาย แสนหลุมขนมครก หยุดท่วม หยุดแล้ง ลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำตลอดการเดินทาง 9 วัน พร้อมศิลปินนักแสดง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, บอย-พิษณุ นิ่มสกุล, และเก้า-จิรายุ ละอองมณี ร่วมอาสา ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
     นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “หนึ่งในความสำเร็จที่เห็นได้ชัดจากการดำเนินโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2556 คือการรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมตลอดเส้นทางรณรงค์ 9 วัน ในการแสดงพลังสร้างสรรค์ ร่วมกันเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ที่สำคัญโครงการฯ ยังคงได้รับความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง จากปีแรกสู่ปีที่สองและก้าวสู่การดำเนินงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน เครือข่าย โรงเรียน และ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ร่วมขบวนรณรงค์กับเราในปีแรก อย่างกองทัพบก คณะนักปั่นจักรยานจากเครือข่ายหลายจังหวัด ทั่วประเทศ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ คนมีใจในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเพชรบูรณ์ พร้อมเครือข่ายที่มาร่วมกับเรา เพิ่มเติมอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ) ที่นับเป็นผลต่อยอดที่ยิ่งใหญ่จากการดำเนินโครงการในปีแรก ที่กำลังขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนซึ่งได้ขยายผลไปในชุมชนใกล้เคียง”
     ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องได้ก่อให้เกิดการสร้างต้นแบบหลุมขนมครกจำนวน 27 รายในรูปแบบของบุคคล ชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดเป้าหมาย อีกทั้งยังทำให้เกิดการยอมรับและเริ่มเป็นที่สนใจในวงกว้าง โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในปีนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จดังกล่าว โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการออกแบบที่ดินเพื่อการจัดการน้ำและสร้างหลุมขนมครกในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับขนาดที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ เราจะเดินทางขึ้นไปสัมผัสความสมบูรณ์ของ “ซับลังกา” ป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตภาคกลางอันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าสักอีกแหล่งหนึ่ง ที่นั่นเราจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเนื่องด้วยสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีนี้เป็น ‘ปีดินสากล’ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจเรื่อง “ดิน” อันเป็นแหล่งกำเนิดอาหาร และที่ดินทำกินของเกษตรกรมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการฟื้นฟูและปรับสภาพดินที่มีปัญหา แบบต่างๆ ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น”
     ด้าน ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำป่าสักด้วยศาสตร์พระราชาว่า โมเดลการขับเคลื่อนภาคประชาชนใน "โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ประสบความสำเร็จมากจนสามารถนำเสนอเป็นหนึ่งในโมเดลเพื่อถอด "กระบวนการและกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม" ในคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับโมเดลอื่นๆ อาทิ โมเดลแม่ทา โมเดลนาแลกป่า ป่าแลกนาของป่าต้นน้ำลุ่มน้ำมีด โดยโครงการตามรอยพ่อเน้นความร่วมมือของ
5 ภาคี และการขยายผลโดยสื่อมวลชน ซึ่งแตกต่างจากโมเดลอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำข้อเสนอปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต
     จากการขยายผลอย่างรวดเร็วของโครงการฯ ทำให้สถาบันฯ ได้เปิดหลักสูตรอบรมการออกแบบที่ดินเพื่อการจัดการน้ำ (ภาคทฤษฎี) ขึ้น โดยอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ได้เปิดอบรมไปแล้ว 2 รุ่น และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิด “หลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ" (ทฤษฎีและปฏิบัติ 5 วัน) เปิดอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 - 31 พ.ค. นี้ ที่ชุมชนต้นน้ำน่าน จ.น่าน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 80 คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 40 คน โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นหนึ่งหลุมขนมครกจะประกบคู่กับนักศึกษาคณะสถาปัตย์และอาสาสมัครสถาปนิก ร่วมกันออกแบบพื้นที่และฝึกปฏิบัติจริง เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับทั้งประกาศนียบัตรและแบบร่างหลุมขนมครกของพื้นที่ตัวเองกลับไป เป็นหลักสูตรใหม่ ที่กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจากก้าวแรก ของโครงการนี้และที่สำคัญ ทั้งสองสถาบัน ยังมีการเซ็นบันทึกลงนามความร่วมมือร่วมกัน ในการเปิดศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (Integrated Technology Operation KMITL-ITOK) เพื่อพิสูจน์ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ด้วยงานวิจัยเชิงวิชาการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติจริง นับเป็นการปฏิรูปภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงแล้ว”
     ด้าน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะเจ้าบ้าน กล่าวว่า รู้สึกยินดียิ่งที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักขึ้นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในฐานะเจ้าบ้านขอทำหน้าที่ต้อนรับแทนคนลพบุรีทุกคนและจากการที่ได้ติดตาม โครงการฯ มาตลอด ได้เห็นถึงความตั้งใจจริง การทำงานอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนความรู้และเสริมความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลพบุรีเองก็มีแนวคิดน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติ คือการขุดบ่อน้ำในพื้นที่ลพบุรี ตั้งเป้าหมาย ‘1 บ้าน 1 บ่อ เพื่อให้ทุกบ้านมีบ่อน้ำเป็นของตัวเอง ป้องกันปัญหาภัยแล้งและเพื่อสนองตอบต่อพระราชดำรัสเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

      (ท่านแรก) นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ ‘เจาะใจ’,
(ท่านที่ 2) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, (ท่านที่ 3) ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, (ท่านที่ 4) นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, (ท่านที่ 5) พลตรีธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

     พลตรีธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้กล่าวถึง ภารกิจทหารนอกเหนือจาก ด้านการป้องกันประเทศ คือการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ ว่า ภารกิจของทหาร นอกจากการปกป้องอธิปไตยของชาติแล้ว ก็ยังมีภารกิจสำคัญ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโครงการตามพระราชดำริด้วย และสืบเนื่องจากเมื่อปี 2556 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ได้มีโอกาสรับชมละครเฉลิมพระเกียรติ “เย็นศิระน้ำพระทัย” ที่นำเรื่องราวมาจากโครงการ จึงได้สั่งการให้หน่วยทหาร ทุกหน่วยส่งกำลังพล เข้ารับการอบรม ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยมีภารกิจ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในทุกหน่วยทหาร ซึ่งหน่วยฯ ก็ได้ส่งกำลังพล เข้าอบรมและกลับมาสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ฝึกอบรมให้กับประชาชน ในพื้นที่และใกล้เคียง เป็นจำนวน 3 รุ่น และนอกจากนั้น ยังได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดลพบุรี และกรมชลประทาน ขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ทำให้สามารถจุน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร
     ส่วน ศ.ดร.สุวัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่สถาปนิก ได้มีโอกาสนำความรู้ มารับใช้ชาวนาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ นับเป็นมิติใหม่ของ  การศึกษาไทย สถาบันฯ เห็นความสำคัญ ของการนำงานวิจัยลงสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านภูมิสังคม จึงได้เซ็นบันทึก ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำงานร่วมกัน เริ่มจากนำความรู้ ด้านการออกแบบเชิงภูมิสถาปัตย์เข้าไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างสมบูรณ์ สู่การเปิดศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ โดยจะทำงานร่วมกับ GISTDA เพื่อนำข้อมูลด้านเทคโนโลยี มาผสานกับศาสตร์ของในหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงสู่การปฏิบัติ เป็นศูนย์ข้อมูลระดับประเทศ ที่มุ่งเพื่อนำงานวิชาการ ลงสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
     ด้าน นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ ‘เจาะใจ’ กล่าวว่า “ในฐานะที่ เจ เอส แอล เป็นสื่อที่มุ่งมั่นนำเสนอเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ชม จึงสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงช่วยจุดกระแสสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
     ซึ่งในปีนี้ศิลปินนักแสดงที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์  ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี ที่ต่างมีความเข้าใจในโครงการมากขึ้นๆ จนลงมือทำเอง รายการจะติดตามภาพเหตุการณ์แบบเรียลลิตี้ เกาะติดตลอดเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อนำมาออกอากาศในรายการเจาะใจ จำนวน 3 ตอน คือ วันพฤหัสบดีที่ 11, 18 และ 25 กันยายน 2558 เวลา 22.20 น. ทางช่อง ONE ซึ่งมีฐานผู้ชมเป็นคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน”
     โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 3 ขอเชิญชวนบุคคลและประชาชนทั่วไป ช่วยกันลงมือทำตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลุ่มน้ำป่าสัก เป็นต้นแบบลุ่มน้ำแห่งการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรม และการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 06 2327 6701 / 06 2327 6702