ADS


Breaking News

ก.ล.ต. จับมือสภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุนรุ่นที่ 2

     นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุนรุ่นที่ 2 จัดโดย ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพผู้สอบบัญชีนอกตลาดทุนให้สามารถเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้รองรับการขยายตัวของกิจการ การเติบโตของตลาดทุนไทย การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีสากลและธุรกรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มของสำนักงานสอบบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสำนักงาน ...