ADS


Breaking News

ก.ล.ต. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม บจ. จัด CEO Forum

     รพี สุจริตกุล (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต.,  เกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และชนินท์  ว่องกุศลกิจ (ซ้ายสุด) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บมจ. บ้านปู ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเสวนาในงาน CEO Forum หัวข้อบทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับการพัฒนาตลาดทุนไทย” โดยกล่าวถึงความสำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความยั่งยืน โดยปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการมี CG in Substance และการร่วมกันสร้างระบบนิเวศน์โดยรอบตลาดทุนให้เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558