ADS


Breaking News

G-ABLE เปิดตัวนวัตกรรมไอทีโซลูชั่น “บิ๊ก ดาต้า” และ “คลาวด์” มาแรงรับ AEC ตอกย้ําผู้นําการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

   กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรเผยแนวโน้มไอทีปื 2558 พลิกโฉมหน้าการทำธุรกิจทั่วโลก พร้อมเปิดตัวบริการ “บิ๊ก ดาต้า (Big Data)” และ “คลาวด์ (Cloud)” นวัตกรรมไอทีโซลูชั่นล่าสุด ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้ธุรกิจพร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกธุรกิจโตรับ AEC
(จากซ้าย) ท่านที่ 1 คุณอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด ท่านที่ 2 คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ท่านที่ 3 คุณปาจรีย์ แสงคำ (คุณเจี๊ยบ) รองประธานส่วนงานโซลูชั่น บริษัท จีบิสซิเนส จำกัด

     นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรกล่าวว่า “เทรนด์ไอทีในปัจจุบันเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกยุคใหม่ มีการใช้ไอทีโซลูชั่นมาตอบโจทย์ด้านการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจขององค์กรแบบครบวงจร (Total Integration) โดยสามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขา โดยแนวโน้มไอทีที่ถูกนำมาใช้ในการผลักดันธุรกิจให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1.Science Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจแบบธรรมดา เพราะมาจากการสร้างและคิดค้นสูตรที่ผสานหลักวิทยาศาสตร์ การตลาด และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน (ต่อยอดจาก Big Data)
 

2.Computing Everywhere การประมวลผลที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา (สะดวกด้วย Cloud Computing)
 

3.Software Defined Everything ระบบไอทีที่มีการนำซอฟท์แวร์พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาทำหน้าที่ควบคุม กำหนดวิธี และติดตามการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งช่วยประสานงานระหว่างกลุ่มทรัพยากรด้านไอทีที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (โดยใช้ API Universal)
 

4.Security ระบบความปลอดภัยสำหรับทุกแขนงของระบบสารสนเทศ (ป้องกัน Cyber Attack)
 

5.Smart Machine & Smart Devices คือยุคที่อุปกรณ์อัจฉริยะทั้งขนาดเล็กและใหญ่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการรองรับการเติบโตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” (ทุกสิ่งอย่าง The Internet of Things (IoT))   

   “นอกจากบทบาทของแนวโน้มไอทีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้ว การที่ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสู่เศรษฐกิจแบบดิจิตอล ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีแนวโน้มว่าทุกองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและโดยเฉพาะการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีไอทีถือเป็นกุญแจสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งนานาประเทศ กลุ่มบริษัทจีเอเบิลซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นบริษัทไทยที่เข้าใจคนไทยเตรียมพร้อมที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันใน AEC และเวทีโลกได้ โดยให้บริการแก่องค์กรในรูปแบบ End-to-End Solution Provider หรือการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ภายใต้แนวคิด “The Empowerment of Lifestyle” โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 6 กลุ่มคือ

    1.End-to-End Solution ครบวงจร ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
    2.Enterprise Application Solutions ระบบงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
    3.Infrastructure Solutions โครงสร้างพื้นฐานไอที
    4.IT Service Management Solutions วางระบบให้คำปรึกษา
    5.Security Solutions โซลูชั่นความปลอดภัย
    6.Outsourcing Services บริการรับจัดจ้าง


   ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้เตรียมแนะนำนวัตกรรมไอทีโซลูชั่นล่าสุด “บิ๊ก ดาต้า (Big Data)” และ “คลาวด์ (Cloud)นายนาถ กล่าวเสริม

   นางสาวปาจรีย์ แสงคำ (คุณเจี๊ยบ) รองประธานส่วนงานโซลูชั่น บริษัท จีบิสซิเนส จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวถึงเทรนด์ Big Data ว่า “Ask DOM คือบริการล่าสุดที่ รวบรวม-จัดเก็บ-วิเคราะห์ข้อมูลจากโลกโซเชียล มีเดีย และนำมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลภายในองค์กรที่มาแรงและกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าองค์กร เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ โซเชียล มีเดียเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญต่อข้อมูลจำนวนมากที่อยู่ภายนอกองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์หาจุดตัดสินใจซื้อ รวมถึงการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจ สามารถตอบสนองและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น ซึ่งจีเอเบิลมีบริการในการบริหารจัดการข้อมูล ใน 3 รูปแบบคือ


  1. การออกแบบ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรวมศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ไปจนถึงการจัดเตรียมข้อมูลให้ อยู่ในรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ (Big Data Infrastructure and Analytics) 
  2. บริการให้คำแนะนำ ในการจัดทำกลยุทธ์ด้าน บิ๊ก ดาต้าและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (Big Data Strategy and Data Science)  
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลจาก โซเชียล มีเดีย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะทำการรุกตลาดด้วยจุดแข็ง คือ


  • บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
  • ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเลือกใช้มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในแต่ละองค์กร
  • จีเอเบิลเป็นแบรนด์เดียวที่มีบริการสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ร่วมกับข้อมูลลูกค้าภายในองค์กรที่รองรับภาษาไทย
  • จีเอเบิล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน บิ๊ก ดาต้าโดยการจัดตั้งศูนย์ “บิ๊ก ดาต้า เอ็กซ์พีเรียนซ์” (Big Data Experience) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บิ๊ก ดาต้าโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ (น่าจะเปิดตัวได้ในเดือนพฤษภาคม 2558 ตั้งอยู่ชั้น 14 ลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท)

   “จีเอเบิลเริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เพียงไม่ถึงสองเดือน บริษัทฯ มีลูกค้าในโครงการ บิ๊ก ดาต้าอยู่ทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าในปีนี้จะมีโครงการลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 15 โครงการ ขยายไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงินและประกัน ค้าปลีกซึ่งรวมถึงธุรกิจร้านอาหาร” นางสาวปาจรีย์ กล่าวเสริม


   นายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวถึง คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ว่า “คลาวด์มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงและแบ่งปันทรัพยากรกันได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายระบบ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย เพราะมีการสำรองข้อมูลล่าสุดให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มบริษัทจีเอเบิลได้นำเสนอการให้บริการในทุกมิติของคลาวด์แก่ธุรกิจทุกประเภท เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีบริการในส่วนของ Enterprise Cloud (คลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจ) ซึ่งจีเอเบิลจะให้คำปรึกษาในการสร้างระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ Ready-to-Use Cloud Solution (โซลูชั่นคลาวด์แบบพร้อมใช้งาน) ที่ครอบคลุมตั้งแต่โซลูชั่นที่ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน แบ่งปันความรู้ความคิดเห็นร่วมกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา หากแต่ยังคงความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรจากการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โซลูชั่นสำหรับทดสอบแอพพลิเคชั่นในระบบจำลอง ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองขององค์กรบนคลาวด์ และโซลูชั่นสำหรับบริหารจัดการป้ายดิจิตอล (Digital Signage) ซึ่งจีเอเบิลมีจุดแข็งที่สำคัญ คือ
  1. ความเชี่ยวชาญในการเลือกผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กร 
  2. มีความพร้อมด้านบุคลากรในการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การสร้าง การบริหารจัดการ การดูแลอย่างต่อเนื่องและบูรณาการระบบคลาวด์ รวมถึง  
  3. การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลกจำนวนมากที่สุดในปนระเทศไทย
   โดยปัจจุบันจีเอเบิลมีลูกค้าที่ให้บริการคลาวด์แล้วราว 20 องค์กร และตั้งเป้าจะเพิ่มฐานลูกค้าปีนี้ให้ได้กว่า 50%”

   “จากความสำเร็จของการให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ตลอดระยะเวลา 26 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจของจีเอเบิล ในฐานะผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรแบบ End-to-End และด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่น ตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด ตลอดจนบุคลากรมืออาชีพ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่า บิ๊ก ดาต้าและคลาวด์ จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และผลักดันให้จีเอเบิลก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นครบ วงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในที่สุด" นายนาถ กล่าวสรุป