ADS


Breaking News

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมจัด อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ กิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”  ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)  โดยจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้  จัดประกวดภาพวาดสำหรับระดับประถม และจัดประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค สำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  เพื่อเผยแพร่ความรู้และอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
      ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคต่อการลงทุนของนานาประเทศ จึงเกิดการพัฒนาและการลงทุนมากมายในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เป็นผลให้เกิดการขยายตัวทางสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แม่น้ำหลายสายในประเทศเกิดการเสื่อมโทรมลง
 (จากซ้าย)ท่านที่ 2 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ท่านที่ 3 ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

     ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ ที่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรมลงจนเข้าขั้นวิกฤติ และทรงขอให้หน่วยงานต่างๆ และคนไทยทุกภาคส่วนรักษาแหล่งน้ำ รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก และต้องการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกิดความตระหนัก ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองของประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยให้กลับมาสดใสและมีคุณภาพที่ดี รวมทั้งทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

     สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีการจัดกิจกรรม 4 อย่าง

1. เสวนาหัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ ซึ่งในปีนี้ได้เรียนเชิญ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย มาร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำหรือการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2. มีการเปิดรับผลงานประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลรวมกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท 

3. เปิดรับผลงานประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค เกี่ยวกับอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำ หรือการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ความยาว ๓-๕ นาที สำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลรวมกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท
4. และในวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างยิ่งใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ เพื่อเรียงร้อยเรื่องราวความผูกพันระหว่างชุมชน สังคม กับภาคอุตสาหกรรม ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายพระพร  นิทรรศการกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”  และการมอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการโรงงาน ที่ร่วมแสดงออกถึงจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะมีการรวมพลังถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร TNSO โดย อาจารย์สมเกียรติ ศรีคำ ผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. ๐๒-๒๐๒-๔๐๐๑-๒
Untitled Document