ADS


Breaking News

บางจากฯ ออก BCP Green Bond ขยายธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ BCP Green Bond จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 และ 15 ปี เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนที่เป็นสถาบันรายใหญ่ โดยจะนำเงินไปขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นหลัก ตามแผนยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน และมี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)
บริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- แห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการเสนอขายหุ้นกู้อายุมากกว่า 10 ปี และเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหุ้นกู้รูปแบบใหม่ในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้นักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งหุ้นกู้ BCP Green Bond นี้ถือเป็นหนึ่งในการร่วมพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายตอบสนองความต้องการลงทุนของนักลงทุนที่ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งกำลังเป็นหลักการลงทุนที่แพร่หลายของตลาดทุนทั่วโลกและสอดคล้องกับการส่งเสริมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนึ่ง บริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทน้ำมันของคนไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม จัดหาน้ำมันดิบ จัดจำหน่ายตามสถานีบริการ และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนของประเทศ บริษัท บางจากฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายขยายสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเดิม โดยมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดอื่นๆ ที่มีรายได้คงที่และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกต่ำ
สำหรับธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ ได้ลงทุนในการทำธุรกิจพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business โดยจัดตั้ง บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด บริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Sunny Bangchak ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนครบวงจร และบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด บริหารโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ กำลังการผลิต 360,000 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังถือหุ้นในบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด ดำเนินโครงการผลิตเอทานอลจากพืชพลังงาน โดยใช้มันสำปะหลังสด มันเส้นและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ กำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน
         สำหรับทิศทางการพัฒนากิจการพร้อมแผนขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่และธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่นๆ ในอนาคต บริษัท บางจากฯ มีความสนใจในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ ชีวมวล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ และสร้างความมั่นคงให้พลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามหลักวัฒนธรรมองค์กรที่ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่นยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

Untitled Document