ADS

ADS

Breaking News

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
        วันที่ 21 ตุลาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงงานอย่างทุ่มเทในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยและชาวไทยภูเขา งานจัดขึ้น ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
การเดินขบวนเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำขบวนจากบริเวณสามแยกบ้านพักรับรองไปจนจบที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมีเครื่องสักการะบูชาอย่างพานพุ่มดอกไม้สด ต้นเทียน ต้นผึ้ง มีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสาธารณชน

ไม่มีความคิดเห็น