ADS


Breaking News

บอลลูนอาร์ท ผนึกเพาะช่าง ประกาศรางวัลสุดยอดภาพวาดประกอบการเฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุข The Dragon of Happiness โชว์ผลงานนักเรียน นักศึกษา สุดสร้างสรรค์

บอลลูนอาร์ท จับมือเพาะช่าง สร้างสรรค์เวทีแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดออกแบบภาพประกอบการเฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุข The Dragon of Happiness

บอลลูนอาร์ท ผู้นำด้านงานอีเว้นท์ลูกโป่ง การออกแบบและผลิตงานบอลลูนเป่าลม ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดการออกแบบภาพประกอบการ (เขียนภาพประกอบเรื่อง) #เฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุข The Dragon of Happiness เพื่อเป็นสร้างเวทีให้นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความคิด ฝีมือสร้างสรรค์ และความสามารถทางศิลปะ

นายวรสรวง สมัตถพันธุ์ นักประดิษฐ์ประติมากรรม และผู้บริหารบริษัทบอลลูนอาร์ท จำกัด ผู้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมบอลลูนลมมานานกว่า 30ปี โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผนวกเข้ากับแรงบันดาลใจด้านศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานบอลลูนที่น่าทึ่งและสร้างความประทับใจ เปิดเผยถึงที่มาของการจัดกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ว่า เนื่องจากปี 2567 นี้ ถือเป็นเป็นปีแห่งมังกร ที่คนจีนเชื่อว่าเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองและโชคดี บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด ในฐานะผู้นำด้านงานอีเว้นท์ลูกโป่ง การออกแบบ และผลิตงานบอลลูนเป่าลมมายาวนานกว่า 30 ปี และมีผลงานการออกแบบและผลิตลูกโป่งงานอีเว้นท์ บอลลูนขึ้นรูปร่าง พิมพ์ลวดลาย ทั้งเป่าลม และบรรจุก๊าซฮีเลียมลอยฟ้า (ก๊าซไม่ติดไฟ) สกายทูป ซุ้มบอลลูน และมาสคอทเป่าลม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีแห่งวาระพิเศษครั้งสำคัญ ที่จะได้เผยแพร่บทบาทภาระกิจรวมถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  และยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง “ปีมังกรแห่งความสุข” ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมประกวด การเขียนภาพประกอบเรื่อง (ILLUSTRATION) ในระดับนักเรียนและนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเวทีในแสดงความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานให้กับเยาวชน โดยผลงานที่เข้าประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบอลลูนอาร์ทตลอดปี 2567 

ด้าน นางสาวจิรฐา โลหะพรหม ผู้ก่อตั้งบอลลูนอาร์ท กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ว่า นอกจากจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุขแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพประกอบที่สื่อถึงความสุขและความเป็นมงคลในปีมังกร และยังเป็นกิจกรรมที่ยกย่องเชิดชูครูและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 80 ชิ้นงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิริ หนูแดง และ อาจารย์อธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล จากวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคุณวรสรวง สมัตถพันธุ์ กรรมการบริหาร บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด พร้อมเกียรติบัตร และการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการการประกวดการออกแบบภาพประกอบเนื่องในวาระการเฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุข The Happiness of Dragon ณ หอศิลปะและการออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

ด้าน ผศ.สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าวิทยาลัยเพาะช่าง ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการช่างแห่งแรกของประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะการสร้างโอกาส หรือเวทีให้กับนักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ และแสดงความสามารถในด้านศิลปะ จึงมีความยินที่ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมโอกาสให้กับเยาวชน และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้โดยเปิดพื้นที่ของหอศิลปะและการออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ให้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้เข้าร่วมชมผลงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนและนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าต่อไป

สำหรับผู้ชนะการประกวดการออกแบบภาพประกอบการ (เขียนภาพประกอบเรื่อง) เฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุข The Dragon of Happiness ในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรรษมณ วัชพันธุ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 นายศุภชัย บุตรทศรี   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 นายธีรเทพ หาญทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

รางวัลชมเชย นางสาวปัญญาพร มะฮง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

รางวัลชมเชย นายภูวดล ชาติสุรเดช  วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

รางวัลชมเชย นางสาวจิรนันท์ กุลจารุอรุณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์