ADS

ADS

Breaking News

พม. เปิด“ร้านมิตรไมตรี give shop” และการให้บริการ “ตู้มิตรไมตรี” สื่อกลางความห่วงใย ผู้ให้อิ่มสุข ผู้ซื้ออิ่มใจ ผู้ใช้อิ่มเอม

     วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการย้อนรอยวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่สวัสดิการ ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ คือ เปิด “ร้านมิตรไมตรี give shop” และการให้บริการ “ตู้มิตรไมตรี” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และกลุ่มผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน ตลอดจนระดมทรัพยากร และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลดังกล่าว
     พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม และการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ที่มุ่งให้คนไร้ที่พึ่งต้องได้รับการคุ้มครอง ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน ซึ่งจากสถิติการสำรวจคนไร้ที่พึ่งในสังคมไทย โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ธันวาคม, 2559) พบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 70,539 คน เป็นบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 39,604 คน บุคคลเร่ร่อน 1,387 คน และบุคคลซึ่งใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พัก 962 คน โดยเป็นกลุ่มที่มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเป็นสำคัญ
     พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า พส. จึงริเริ่มดำเนินโครงการย้อนรอยวิถีไทย เชื่อมสายใย สู่สวัสดิการ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ คือ 1) “ตู้มิตรไมตรี” (ตู้ที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค) ให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการที่พักชั่วคราวที่บ้านมิตรไมตรี ไม่เกิน 1 คืน โดยสามารถเลือกหยิบเครื่องอุปโภคบริโภคภายใน“ตู้มิตรไมตรี” ได้ ไม่เกิน 3 ชิ้น เพื่อนำติดตัวไปใช้เมื่อต้องออกไปทำงาน หรือออกจากบ้านมิตรไมตรี 2) เปิด“ร้านมิตรไมตรี give shop” จำหน่ายสินค้าจากฝีมือกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป องค์กรธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ รายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรจุในตู้มิตรไมตรีต่อไป และในวันนี้ได้รับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และสิ่งของ ที่บริษัท ห้างร้าน ประชาชน ให้การสนับสนุน โครงการดังกล่าว
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เครือข่าย องค์การ และร้านค้าต่างๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันโอกาสให้แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้เต็มกำลังความสามารถ ติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ / บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) โทร.0 2245 2700 , 08 4439 3962 และกลุ่มการช่วยเหลือ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โทร. 0 2659 6167

     ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.10 น.

ไม่มีความคิดเห็น