ADS

ADS

Breaking News

พม. จับมือเครือข่ายปรับเปลี่ยนระบบจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ วันนี้

     วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) การจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ รัฐบาลจึงมีแนวทางให้ส่วนราชการต่างๆ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานและปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี มีความโปร่งใส โดยมีแนวคิดในการลดขั้นตอนการทำงาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยความร่วมมือของเครือข่าย และอาศัยเทคโนโลยี ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนระบบ Krungthai Corporate Online 
     พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน เราคำนึงถึงเรื่องสำคัญ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. การเข้าถึงสิทธิ์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือโดยตรง หรือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน/เครือข่ายอื่น ๒. การตรวจสอบสิทธิ์ โดย นักสังคมสงเคราะห์สอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูลในระบบบริการทางสังคมเพื่อตรวจสอบว่าเคยให้การช่วยเหลือแล้วหรือไม่ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือนส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคพิจารณา และบันทึกข้อมูลในระบบของธนาคาร ๓. การให้สวัสดิการตามสิทธิ์ จ่ายผ่านการโอนเข้าบัญชี ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ในกรณีจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด สามารถจ่ายได้ ๓ กรณี ดังนี้ (1) ผู้ประสบปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ประสบภัยพิบัติ ขาดแคลนปัจจัยสี่ (2) ผู้ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมหรือสื่อในช่องทางต่างๆ  (3) ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม และ ๔. การตรวจสอบความโปร่งใสในการได้รับสิทธิ์ ระบบนี้ฯ สามารถกำกับ ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน โดยทุกรายการจะถูกบันทึกในระบบของธนาคาร สามารถเรียกดูได้ทันที หรือย้อนหลังได้ นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางจัดทำแผนติดตาม และลงสุ่มตรวจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ช่วงบ่ายเป็นการชมนิทรรศการและการสาธิตระบบการจ่ายเงินจากธนาคารกรุงไทย และการแถลงรูปแบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online โดย อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ ภาคีเครือข่าย ทราบภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม และการจ่ายเงินอุดหนุน 
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ และนำระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น