ADS


Breaking News

วว. ผนึก วช. มทร.ธัญบุรี ปั้นบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน วทน. ตอบโจทย์สังคมประเทศในอนาคต BCG Economy Model

วว. จับมือ วช. มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน วทน. ตอบโจทย์สังคมประเทศในอนาคต มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การผลิตจริง ขยายผลเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

     กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (#วว.)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดการประชุมเสวนา หัวข้อ “โครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน BCG  Economy  Model”  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนตอบโจทย์การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  โดยการพัฒนาบัณฑิตปริญญาเอกให้มีทักษะด้านการวิจัยและสมรรถนะด้านสังคม เพื่อให้มีความสามารถในการยกระดับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตจริง สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

     โดยบัณฑิตที่ผลิตจากโครงการฯ จะมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเชิงธรุกิจ ในรูปแบบโมเดล  “บัณฑิตนวัตกรรม  (Innovation) ยกระดับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตจริง (Scale Up) ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization)” หรือ “InnoScaleCom” โดยแบ่งเป็นกลุ่มสมรรถนะสำคัญของบัณฑิตปริญญาเอก ดังนี้  1. สมรรถนะต้นน้ำ  มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Innovation)  2. สมรรถนะกลางน้ำ  มุ่งเน้นนำนวัตกรรมมาสู่การผลิตจริง (Scale up)  และ 3. สมรรถนะปลายน้ำ  มุ่งเน้นการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization)

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.
ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวง อว.

นายวีระ  ขวัญเลิศจิตต์  ที่ปรึกษาภาคเอกชน
รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์  ผอ.สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ วว.

     ทั้งนี้ในการประชุมเสวนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์  เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ดังนี้  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวง อว.  นายวีระ  ขวัญเลิศจิตต์  ที่ปรึกษาภาคเอกชน  รศ.ดร.อัษฎาวุธ   อารีสิริสุข  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์  ผอ.สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ วว. 

     ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นโอกาสใหม่ทางการศึกษา ที่มุ่งให้บัณฑิตได้ปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง โดยนำร่องดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และจะขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป  โดยใช้กลไกและศักยภาพของ วว. ที่มีความพร้อมสูงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ที่สามารถบูรณาการเป็น open innovation สำหรับการพัฒนางานวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีจุดแข็งชัดเจนด้านการมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นดำเนินการวิจัยครบทั้ง 3 ด้าน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 

     “การดำเนินงานโครงการฯ เป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. ในการเตรียมทัพกำลังคน เพื่อสร้างอุตสาหกรรมอนาคต (Future Workforce  for Future Industry) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ BCG ซึ่ง วว. มีความพร้อมในการสนับสนุนและเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จภาคเอกชนให้เข้มแข็ง โดยบัณฑิตปริญญาเอกจากโครงการฯ จะเข้าไปเติมเต็มในภาคอุตสาหกรรม ด้วยศักยภาพด้านความสามารถในการยกระดับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตจริง และสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเดิมที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าว

#TISTR