ADS


Breaking News

พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์" ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

"พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์" ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ
       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ มีราชทินนามว่า "พระวชิรรัตนรังษี" 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
      สำหรับประประวัติโดยสังเขปของ "พระครูไพบูลย์รัดนาภรณ์" (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓) ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ฉายา รตนถาโณ อายุ ๖๖ พรรษา ๓๖ วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.ธ. ๓ วุฒิทางโลก ป.๔ สังกัตวัตหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม, ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดหงส์รัตนาราม สถานะเดิม ชื่อ สมบูรณ์ นามสกุล บุญมา เกิดเมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นบุตร นายเลี่ยง บุญมา และนางฝ้าย บุญมา อยู่บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหว้า ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดสระกำแหงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พระอุปัชฌาย์ คือ พระอธิการเครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ จังวัดศรีสะเกษ พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอาจารย์สุข โกวีโท วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระสมชาย วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
     สำหรับผลงานของท่านที่เด่นๆ คือ 
     - เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธาคมรตนญาณมุนีศรีนครลำดวน วัดนาโนน ตำบลหนองไฮ อำภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สูง ๙ ชั้น รวม ๖๙ เมตร กว้างบริเวณพื้นที่ ๑ ไร่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิ้นงบประมาณการก่อสร้าง  ๑๑๕.๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
     - เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและพระพุทธศาสนา สงเคราะห์ประชาชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิเช่น 
     แจกทานให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต. หนองไฮ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
     มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้แก่ อบต.หนองไฮ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
     มอบทุนสร้างโรงพยาบาลนาคู ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
     มอบเงินสร้างอุโบสถวัดหนองไฮ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
     มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อุทุมพรพิสัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
     มอบทุนสนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)