ADS


Breaking News

อว. โดยซินโครตรอน ผนึก ปตท.สผ.ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์ม DLC ยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

กระทรวง อว. โดยซินโครตรอนจับมือ ปตท.สผ.ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์ม DLC ตอบโจทย์อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ร่วมมือกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) นำเทคโนโลยีฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร (Diamond-Like Carbon) หรือฟิล์ม DLC ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย สซ. มาประยุกต์ใช้กับชิ้นส่วนวิศวกรรมที่ใช้งานในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดย สซ. ได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้จริง
    นครราชสีมา - ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สซ. กล่าวว่า “สถาบันฯ จัดการอบรม Workshop on Diamond-Like Carbon (DLC) Technology for Petroleum Industry ให้แก่ทีมวิศวกรและนักวิจัยของ ปตท.สผ.  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสถาบันฯ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชน โดยมีนักวิจัยและวิศวกรของสถาบันฯ เป็นวิทยากรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎีแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย” 
     การจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิธีการเคลือบ การเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน กระบวนการทำงานของเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์ม DLC เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานจริง โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
    เทคโนโลยีฟิล์ม DLC จะช่วยให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนวิศวกรรมที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง ช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ในการใช้งานใด้นานขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตปิโตรเลียมมีความต่อเนื่องมากขึ้น รวมทั้ง ยังช่วยลดต้นทุนด้วย 
     ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์ม DLC และเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางขั้นสูง (Advanced thin films) บนชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึง การทดสอบภาคสนามของอุปกรณ์ที่ได้รับการเคลือบ ก่อนนำไปใช้งานจริงต่อไป