ADS


Breaking News

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สืบสาน ‘วันมัคคุเทศก์ไทย’ ‘ระดมทุนและบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงวัย’ จ.ปทุมธานี

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ ‘วันมัคคุเทศก์ไทย’ ‘ระดมทุนและบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงวัย’ จ.ปทุมธานี
     นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสืบสานวันมัคคุเทศก์ไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘บิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย’ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดมทุนและบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี โดยมี ผศ.รสสุคนธ์ สงคง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของ พร้อมด้วยนักศึกษากว่า 30 คนเข้าร่วมในครั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สะท้อนถึงการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     เริ่มต้นที่ น.ส.พรนภัส น้อยเปลี่ยน (แบม) ชั้นปีที่ 3 ให้ความเห็นว่า วันมัคคุเทศก์ไทยเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมวิชาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำเที่ยวและแนะนำข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการช่วยส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมที่ทางคณะได้จัดขึ้นนี้ช่วยให้พัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายในการทำงาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของวิชาชีพมัคคุเทศก์ ที่ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ
     ด้าน นายปฐมพร สุพรรณกลาง (เมเจอร์) ชั้นปีที่3 เล่าว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย นับเป็นบุคคลสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ท่านมีผลงานมากมายที่ยังคงมีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน ในฐานะที่ตนเรียนในสาขาวิชาชีพดังกล่าวนี้ ภูมิใจที่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และการบริจาคสิ่งของตามความต้องการจริงให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
     ขณะที่ น.ส.กชนิกา ชัยสวัสดิ์ (ปิ่น) ชั้นปีที่3 นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ บอกเล่าถึงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าการระดมทุนและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ถือเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสาขาวิชา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปในการระดมทุนและบริจาคสิ่งของ 
     เช่นเดียวกับนายกรกฏ หวังจองกลาง (ไตเติ้ล) ชั้นปีที่ 4 เผยความรู้สึกว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว แต่ยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียงร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าถึงความต้องการ ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งจากสาขาวิชา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและบริจาคสิ่งของจำเป็น
     นอกจากสืบสานวันมัคคุเทศก์ไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างความภูมิใจต่อวิชาชีพการท่องเที่ยว กระตุ้นการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีร่วมด้วย ติดตามโครงการ/กิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/rmutt.official และ www.rmutt.ac.th