ADS


Breaking News

กนอ. พร้อมผนึกซินโครตรอนตอบโจทย์การให้บริการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

กนอ. พร้อมร่วมมือซินโครตรอนยกระดับการให้บริการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เยือนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ งานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร งานวิจัยด้านโบราณคดี งานวิจัยเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนสำหรับรักษามะเร็ง โดย กนอ.พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนพร้อมยกระดับและการให้บริการเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ
     นครราชสีมา – นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูง กนอ. เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมี รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะ กนอ. ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม และงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยยกระดับเมล็ดกาแฟอาราบิก้าของไทย การพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมแต่ยังคงความอร่อย งานวิจัยด้านโบราณคดี งานวิจัยเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนสำหรับรักษามะเร็ง เป็นต้น
    โอกาสนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า “จากการฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมสถาบันฯ ทำให้ได้รับรู้ว่าแสงซินโครตรอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการแพทย์ พลังงาน อาหารและการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นสูง ที่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ กนอ. ในการเพิ่มมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรม และได้เห็นพลังของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งเห็นโอกาสที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและ กนอ. จะสร้างการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ กนอ. หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ กนอ.จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนต่อไปในอนาคต”