ADS


Breaking News

“เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” จัดเต็ม สินค้าคุณภาพ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ชู Gastronomy Tourism และแนวคิดรักษ์โลก

เกษตรจัดใหญ่ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เชื่อมโยง Gastronomy Tourism และแนวคิดรักษ์โลก ภายใต้ชื่อ “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง”

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการยกระดับรายได้ของเกษตรเป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวคิดที่จะสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถกระจายผลผลิตจากพื้นที่สู่ตลาดที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมชื่อ “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง”  ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. – 21.00 น. โดยนำสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานจากการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจำหน่าย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ให้แก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เสริมการต่อยอดกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ และเติมโอกาสให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้ด้านการตลาด ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า  นอกจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคัดสรรสินค้าเกษตร อาหารคุณภาพ มีคุณค่า มีอัตลักษณ์ มีเรื่องเล่า จากโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สินค้าของ Young Smart Farmer /Smart Farmer กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อภายในงานแล้ว ยังมีการสอดแทรกแนวทางการส่งเสริมการรับประทานอาหารที่สามารถเชื่อมโยงกลับสู่ชุมชนด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเป็นทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรที่กำลังเป็นที่สนใจ  และแนวคิดตลาดรักษ์โลก โดยกำหนดให้ทุกร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมาจัดการใช้ประโยชน์ตามหลัก Zero Waste รวมทั้งการแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี การสาธิตเพื่อต่อยอดอาชีพ และกิจกรรมบนเวทีที่น่าสนใจอีกมากมาย และยังมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าจำนวนมากและไม่สะดวกนำกลับบ้านเองอีกด้วย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจไปร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง รับชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรที่น่าสนใจ และร่วมกิจกรรมสาธิตได้ในงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.  5 วันเต็ม บนพื้นที่จัดงานรวม 10,000 ตารางเมตร”  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย