ADS


Breaking News

การบินไทยประกาศรับสมัคร Student Pilot! นักบินฝึกหัด ชาย หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

รับ Student Pilot! การบินไทยรับสมัครนักบินฝึกหัด ชาย หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครนักบิน (รูปแบบ SP-Student Pilot) ผ่านเว็บไซต์รับสมัครงานอย่างเป็นทางการของสายการบิน โดยเป็นการรับสมัครครั้งแรกในรอบ 7 ปี และที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่ระบุว่ารับสมัครทั้งเพศชายและหญิง เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาที่จะระบุว่ารับสมัครเพศชายเท่านั้น
     สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นมีดังนี้
    - ชายและหญิงไทยอายุไม่เกิน 32 ปี (นับอายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป)
     - พ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
     - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ
     - กำลังศึกษา จะได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
     - สุขภาพ และ สายตาดี 
     ผู้สมัครที่สวมแว่นตา หรือ ผ่านการทำ Lasik เมื่อผ่านขั้นตอนการสอบ (ดูกำหนดการสอบใน Website https://career.thaiairways.com/student-pilot-recruitment-2024 ) จนถึงการตรวจร่างกาย / Medical Examination โดยแพทย์ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและอนุมัติการผ่านตรวจร่างกาย ดังนั้น จะต้องนำแว่นตา หรือประวัติการทำ Lasik ไปในวันตรวจร่างกายด้วย
     - ชายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ หญิงมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     - ไม่มีประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ THAI TEP (THAI Test of English Proficiency) มีคะแนนตั้งแต่ 63 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC (English-language Proficiency Test) มีคะแนนตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป