ADS


Breaking News

วช.ขอเชิญเข้าร่วม NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ผ่าน Facebook Live
https://www.facebook.com/groups/353989338087451/

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียด
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11853

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัย โดยมีหน่วยงานบริหารงานวิจัยทั่วประเทศ เป็นผู้นำเข้าข้อมูลวิจัยตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย นั้น
     ในการนี้ เพื่อให้กระบวนการขอรับทุนวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เอื้อต่อการติดตามขั้นตอนต่างๆ ของการขอรับทุนวิจัย วช. จึงได้พัฒนาระบบ NRIIS Project Tracking ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักวิจัยทราบถึงสถานะปัจจุบันของข้อเสนอทุนวิจัยไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนใดของกระบวนการ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุม “NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Meetingและ Facebook Live ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
     การวิจัยเป็นพลังที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลอันสามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้องและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจที่นำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จำหน่ายแข่งขันได้ หรือในด้านสังคมที่จะช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือในด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้มีการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ การบริหารจัดการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ รวมถึงให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทุกภาคส่วนในระบบวิจัย
     ดังนั้น วช. จึงร่วมมือกับหน่วยงานในระบบวิจัย ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ขึ้นเพื่อเป็น platform กลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบรับต่อความต้องการของทุกภาคส่วน รวมถึงผลที่ต้องการในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ระดับบริหารและจัดการทุน และระดับปฏิบัติ สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบประมาณ ๑๖๐,๐๐ คน (นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงานรับงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานแหล่งทุน ผู้บริหารแหล่งทุน ฝ่ายนโยบาย เป็นต้น) รองรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตั้งแต่การจัดทำกรอบการวิจัย บริหารจัดการโครงการ ไปจนถึงส่งมอบผลผลิต และติดตามผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     ปัจจุบันการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนักวิจัยสามารถทราบสถานะการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทุน ทำให้นักวิจัยไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วและทันท่วงทีในทุกขั้นตอน เช่น การยื่นข้อเสนอทุนวิจัย การพิจารณาโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดทำสัญญา การรายงานความก้าวหน้า การปิดโครงการ การขยายเวลา การรายงานผลกระทบต่อเนื่องในปีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการขอทุนวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เอื้อต่อการติดตามขั้นตอนต่างๆของการขอทุนวิจัย ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอ ไปจนถึงการได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ วช. จึงได้พัฒนา ระบบ NRIIS Project Tracking ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักวิจัยทราบถึงสถานะปัจจุบันของข้อเสนอทุนวิจัย ไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนใดของกระบวนการ ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ NRIIS Project Tracking อย่างแพร่หลาย วช. จึงได้จัดกิจกรรม “NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Facebook Live