ADS


Breaking News

พระราชินี และพระราชินีสวีเดน ทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024

     วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๗ (Child Protection Summit, Bangkok 2024) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร