ADS


Breaking News

สสว.เดินสายหารือร่างกฎหมายบทบาท สสว. ลงพื้นที่ “ขอนแก่น-โคราช”

สสว. เดินสายรับฟังร่างกฎหมายบทบาทสสว. ลงพื้นที่ “ขอนแก่น-โคราช”
     วันนี้ (29 มี.ค. 2567) ที่ จ.นครราชสีมา นายเที่ยงธรรม พลโลก รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดเป็นครั้งที่ 10 ณ โรงแรมฟอร์จูนโคราช จ.นครราชสีมา โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, ศูนย์ oss ประจำจังหวัดนครราชสีมา, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมการประชุมรวม 35 คน
     อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ทางฝ่ายกฎหมายได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 30 คน จากศูนย์ oss ประจำจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ oss ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา พรสราญ 1 โรงแรม เฮือนต้นนุ่น ในเมือง จังหวัดขอนแก่น เช่นกัน 
     ทั้งนี้ สสว. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการดำเนินกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปต่อไป