ADS


Breaking News

เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตลอดเดือน เม.ย.67

เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตลอดเดือนเมษายน 2567
     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”เฉลิมพระเกียรติ                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ตลอดเดือนเมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ 
     รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันที่ 2 เมษายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” ตลอดเดือนเมษายน 2567 พร้อมรณรงค์ประชาชนทั่วประเทศ บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาวะโลหิตขาดแคลน 
  ทั้งนี้ นับตั้งแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ตลอดระยะเวลา 47 ปี ใต้ร่มพระบารมี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริ และพระราชทานแนวทางการพัฒนากิจการความก้าวหน้าของสภากาชาดไทย อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทรงสนพระราชหฤทัยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน     
     โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหลักด้านการบริการโลหิต เพราะโลหิตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์  ซึ่งจะต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอดจนทรงสนับสนุนการพัฒนางานบริการโลหิต จนทำให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ  นอกจากนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต เป็นการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างยิ่ง ส่งผลทำให้มีผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
     โอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
    1. กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนเมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
     2. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย
     3. การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”  
     4. เชิญชวนร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ และโพสต์ภาพลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ใส่แฮชแท็ก #เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ตลอดเดือนเมษายน 2567