ADS


Breaking News

จ.ร้อยเอ็ดและเทศบาลเมือง บูรณาการการท่องเที่ยวเมืองรอง ใช้นวัตกรรมโดรนแปรอักษรส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยว พร้อมหนุนการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะการออกแบบและการบินโดรน

จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะการออกแบบและการบินโดรน
     วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรน การคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ได้สร้างโอกาสให้กับไทยในหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในด้านการใช้เทคโนโลยี “โดรนแปรอักษร” นี้ ถือเป็นอีกโอกาสในการทำงานแบบบูรณาการ ที่สามารถได้รับการตอบรับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอบคุณ วช. และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่นำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว" มาสนับสนุนการท่องเที่ยวในงานประเพณีบุญผะเหวด ของร้อยเอ็ด ในปีนี้ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและความท้าทายใหม่ๆให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมโดรนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
    นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างโดรนเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบินโดรน โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมดำเนินการ ได้มีต้นแบบ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบินโดรนตลอดทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ และแนวทางการนำโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว  โดยการอบรมที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรมร่วม 150 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการ
     สำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกอบรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสนับสนุน โดย วช. โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ