ADS


Breaking News

วช.ร่วมฉลองวันน้ำโลกปี 2567 ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ "น้ำเพื่อความมั่งคั่งและสันติสุข"

UNESCO-Water Family Webinar: วันน้ำโลก “น้ำเพื่อความมั่งคั่งและสันติสุข” วันที่ 21 มีนาคม 2567
     ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการน้ำของโลกเพิ่มขึ้น และสัญญาณของวิกฤตการณ์น้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ปรากฏชัดเจน เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อทุกแง่มุมของชีวิต วิกฤตการณ์จึงส่งผลกระทบต่อทุกสิ่ง ตั้งแต่สุขภาพไปจนถึงสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมไปจนถึงเศรษฐกิจ ความยากจนไปจนถึงการเมือง และวัฒนธรรมไปจนถึงความขัดแย้ง วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังอยู่นอกเหนือขอบเขตของบุคคลหรือภาคส่วนใดๆ และไม่สามารถจัดการแบบแยกเดี่ยวได้ ความจำเป็นในการบูรณาการและกลไกความร่วมมือจาก หน่วยงาน และแนวทางแก้ไขสำหรับทรัพยากรน้ำที่ใช้ร่วมกันเพื่อเป็นตัวเร่งในการจัดการข้อพิพาทเรื่องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสันติสุขและการพัฒนาของภูมิภาคผ่านการจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็น
     เพื่อรวบรวมตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จากทุกระดับ รวมถึงสถาบันพหุภาคีเชิงนโยบาย นักวิชาการ ชุมชนวิทยาศาสตร์ องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานพัฒนา ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เรื่องน้ำ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความท้าทายด้านน้ำที่มีอยู่ในอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือด้านน้ำเพื่อความมั่งคั่งและแนวคิดการพัฒนาสันติสุข
     การสนับสนุนความสำเร็จเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน หรือ SDG6 เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการจัดการน้ำ โดยเฉพาะเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความขัดแย้ง และการแก้ไขข้อพิพาทเพื่อสันติสุขและความร่วมมือในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก การสนับสนุนนโยบายที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองของน้ำ ความขัดแย้ง และแม้จะแก้ไขไปสู่สันติสุขและความร่วมมือก็ตาม รวบรวมความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคและ UNESCO Water Family ในพื้นที่เน้นของการจัดการน้ำ
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมฉลองวันน้ำโลกปี 2567 ด้วยการร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง น้ำเพื่อความมั่งคั่งและสันติสุข จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ช่วงบ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/g9cYTMz5PjHtDjZp9