ADS


Breaking News

TCMA ประกาศภารกิจเชิงรุก ย้ำ Smart and Green Mining บูรณาการการทำเหมืองปูนซีเมนต์ เร่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

TCMA เปิดภารกิจเชิงรุก ขับเคลื่อน Smart and Green Mining ยกระดับการทำเหมืองปูนซีเมนต์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) นำผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ร่วมงาน Thailand Green Smart Mining Forum พร้อมประกาศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุก นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ายกระดับการทำเหมืองปูนซีเมนต์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ดันเศรษฐกิจและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ความสำคัญต่อการยกระดับพัฒนาเหมืองอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามแนวทางเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) โดยมุ่งส่งเสริมการทำเหมืองให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ นำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามนโยบายภาครัฐ  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Mining) ควบคู่กับการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน และที่สำคัญเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ

นอกจากกระบวนการทำเหมืองตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนแล้ว อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังใส่ใจให้ความสำคัญตลอดต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองสิ้นสุดลงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเหมืองแร่สีเขียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน (Land Rehabilitation featured in Sustainability) ตัวอย่างเช่น โครงการเขาทับควายเพื่อชุมชน ในตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พัฒนาขุมเหมืองเก่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อชุมชนใช้ประโยชน์ ปลูกไม้ท้องถิ่น สร้างพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหมืองแร่เหล็กโบราณ พร้อมจุดชมทัศนีภาพเขาทับควายในมุมกว้าง เป็นต้น

“การร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน Thailand Green Smart Mining Forum ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการประกาศเจตนารมณ์ครั้งที่ผ่านมา โดย TCMA มีความตั้งใจส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทย ร่วมกันยกระดับการทำเหมืองปูนซีเมนต์ โดยแนวทางแรก เป้าหมายเดินหน้าสู่ Smart and Green Mining เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของไทยมมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ พ.ศ. 2593

แนวทางที่สอง TCMA พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐ ในการนำเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลดำเนินงาน อันจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาแหล่งแร่ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ดร. ชนะ กล่าว

TCMA พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยกระดับการทำเหมืองของไทยสู่ Smart and Green Mining เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560