ADS


Breaking News

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกอาชีพสตรีทั่วประเทศ “โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” นำร่อง ๔ จังหวัด
     วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ
     นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
     ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี พร้อมขอบคุณ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     และในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “ทางกระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปดำเนินการ ในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน ๔ จังหวัด ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”