ADS


Breaking News

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร ขอเชิญอบรม “การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 19 วันที่ 10 มี.ค. 67 ฟรี!

ขอเรียนเชิญอบรม “การผลิตมะปรางเชิงการค้า” และส่งมะยงชิดและมะปรางหวานเข้าประกวด ฟรี 10 มีนาคม 2567
โครงการอบรม
เรื่อง "การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผล เขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า" ครั้งที่ 19
วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย สถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
 
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดต่อ 055 963014