ADS


Breaking News

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) หารือจัดทำวารสาร"ฐานันดร ๔" ฉบับปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ ร.10

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ประชุมจัดทำวารสาร"ฐานันดร ๔" ฉบับปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คณะสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้ร่วมมือร่วมใจกันเฉลิมฉลองวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ โดยการจัดทำวารสาร"ฐานันดร ๔" ฉบับปฐมฤกษ์ขึ้น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 คณะสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) นำโดย คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์ฯ พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา มี คุณฐานิศร์ สมิตานนท์ , คุณดลภัทร การธราชว์ , คุณสรรเสริญ จันทรมณี , คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ในวาระนี้ที่ประชุมได้หารือ และแต่งตั้ง คุณสรรเสริญ จันทรมณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้เป็นบรรณาธิการบริหารฯด้วย พร้อมรับสมาชิกใหม่เข้าสมาคมฯมี คุณอมร กิติกุล คุณจันทร์แรม ธุสาวุฒิ คุณณธีนนท์ เอื้อบรรณวิชญ์ คุณพงษ์พันธุ์ อัศวินวรรณเหม  คุณวรวุฒิ เลิศคำ คุณอุดม ฟักเจริญ และคุณนนท์ธีร์ นุตกุล ร่วมจัดทำหนังสือ"ฐานันดร ๔" วารสารฉบับปฐมฤกษ์ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ที่จะตีพิมพ์ขึ้นเร็วๆนี้ โดยจะแจกจ่ายในวันมอบโล่ห์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯซึ่งตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2567 (วันนักข่าว) และในปีนี้จะจัดที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

     วารสาร"ฐานันดร ๔" สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)นี้ เป็นฉบับแรกที่จัดทำขึ้นหลังจากได้ก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมเกียรติศักดิ์ศรีของสมาชิก  ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นการส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิเสรีภาพการรับรู้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพ และกิจการหนังสือพิมพ์ กิจการวิทยุและโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลด้วยความถูกต้องเป็นกลาง เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิก และเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลหรือองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสมาคมสมาพันธ์ฯ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เพื่อยังสันติสุข ภราดรภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก ต่อไป

     นายกสมาคมสมาพันธ์ฯขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ฯ, ที่ปรึกษา, กองบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการมาประชุมในครั้งนี้และไว้วางใจช่วยเหลือสมาคมด้วยดีเสมอมา ท้ายสุดนี้ วารสาร"ฐานันดร ๔" วารสารฉบับปฐมฤกษ์ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ยินดีรับผู้สนับสนุนทุกราย ที่จะมาร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ สร้างมิติใหม่วงการนักข่าวประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานต่างๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้และฉบับต่อไปจะนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งปณิธานไว้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ได้ร่วม อวยพรวันเกิด คุณ จิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ ณ ร้านอาหาร เล็กบ้านรอ จ.อ่างทอง