ADS


Breaking News

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมถก “FUTURE THAILAND”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมเสวนา “FUTURE THAILAND
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในนามประธานที่ประชุมคณะกรรมการ  ทปอ.มทร. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Road to The Future”  ในงาน “FUTURE THAILAND จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สามย่านมิตรทาวน์ 
     รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า การร่วมเสวนาในครั้งนี้เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยทาง มทร.ธัญบุรี ร่วมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยในระดับ 9 ภูมิภาค โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง ได้นำ การนำยุทธศาสตร์การสร้างความคิดนอกกรอบ สู่ความคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการ 5I Model นำมาใช้ในขั้นสอน พัฒนาครู ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ พัฒนาลงสู่นักเรียน  เห็นผลเป็นรูปธรรม
     นอกจากนี้มีการนำองค์ความรู้ของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มาขยายผลต่อยอดเกิดเป็น  ผลิตภัณฑ์ Signatrur ของโรงเรียน  เกิดการพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้าง  Start Up การเป็นผู้ประกอบการ มีการสร้างภาคีเครือข่ายภาคส่วนพื้นที่ จากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น สร้างให้เกิด  ชุมชนเข้มแข็ง ได้ในอนาคต ซึ่งในการดำเนินการโครงการและบริหารจัดการจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงบริหารงานโดย ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง ดำเนินการโดย นางอัชฎาชนก สุขชิด และนายวาสัน วัดคราว เป็นผู้ดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงในการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสู่การเป็น START UP โดยความร่วมมือชุมชนสู่ความยั่งยืน อันเป็นต้นแบบและแนวทางนำไปสู่การพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป