ADS


Breaking News

วช. หนุนกาแฟบ้านป๊อก มุ่งปลูกกาแฟเพื่อต่อยอด ขยายผลและเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟชั้นนำ

วช. ชูกาแฟบ้านป๊อก พร้อมหนุนปลูกกาแฟเพื่อต่อยอด ขยายผลและเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟชั้นนำ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.สุพจน์ อาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และนางยุพิน เลิศบุรุษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นำนายไพบูลย์ พรหมเป็ง ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอแม่ออน เกษตรอำเภอแม่ออน และนายผดุงเกียรติ ใจวงษ์ เยาวชนนักแปรรูปกาแฟที่มีกิจการเป็นของตนเอง เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณและขอชื่นชม วช. ที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่และต่อยอดกาแฟในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ วช. และกลไกของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สอบถามความเป็นไปได้ทั้งในส่วนของการยกระดับกาแฟคุณภาพและการขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้มีปริมาณกาแฟเพียงพอกับการบริโภค ว่าสามารถขยายพื้นที่ไปอำเภออื่นได้ไหม และขอให้นำประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาประกอบด้วย อาทิ ต้องไม่มีการระบายน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตกาแฟลงในแม่น้ำลำธาร หรือ ตัดต้นไม้และทำลายป่า เป็นต้น

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้ายว่า จะขอความร่วมือกับ วช. และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และเป็นผู้บริหารคาเฟ่อเมซอน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ มาพูดคุยและหารือร่วมกันเร็ว ๆ นี้

สำหรับโครงการยกระดับกาแฟบ้านป๊อก ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก วช. เพื่อยกระดับกาแฟบ้านป๊อก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพดี บ้านป๊อก (วสก.บ้านป๊อก) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นกาแฟคุณภาพและพร้อมที่จะต่อยอด และขยายผลเพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจกาแฟชั้นนำของประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพดี บ้านป๊อก ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตและแปรรูปกาแฟค่อนข้างครบถ้วน ตั้งแต่เครื่องสี เครื่องคัดแยก เครื่องชงกาแฟ เครื่องคั่วกาแฟ โรงเรือนพร้อมใช้ อีกด้วย